Vol 13 Nr 2023:2 (2023): Nordidactica 2023:2

Temanummer Kritisk tenkning i de nordiske samfunnsfagene

I nylig reviderte læreplaner i flere nordiske land løftes kritisk tenkning fram som en sentral del av opplæringen i enda større grad enn tidligere. Vektleggingen av kritisk tenkning kan ses i sammenheng med en mer kompleks medievirkelighet, overfloden av informasjon, rask teknologisk endring og samfunnsutfordringer når det gjelder demokrati og bærekraftig utvikling. I lys av dette inviterte Nordidactica i januar 2022 til et temanummer om hva kritisk tenkning i de nordiske samfunnsfagene kan innebære. Det foreliggende temanummeret presenterer seks artikler med bidrag fra Norge og Sverige. Artiklene bygger på empirisk materiale fra mellomtrinn, ungdomstrinn, videregående skole og lærerutdanning, samt eksisterende forskningslitteratur. Et gjennomgangstema for flere av artiklene er kritisk tenkning som perspektivtaking, og dette utforskes i tilknytning til temaer innen samfunnskunnskap, historie, geografi og bærekraft.

I den første artikkelen Sambandet mellan kunskap och kritiskt tänkande - en empirisk studie av elevers svar på samhällskunskapsfrågor undersøker Kristoffer Larsson og Klas Andersson hvilken betydning fagkunnskap har for kritisk tenkning operasjonalisert som evnen til å skifte perspektiv når det gjelder aktuelle samfunnsspørsmål. På den måten går de inn i en diskusjon som har pågått lenge om hvordan kritisk tenkning kan forstås og undervises i skolen.

I den andre artikkelen Kampen om samfunnsfaget – eit forskingsoversyn med vekt på lærarane si rolle drøfter Kjetil Børhaug og Kim Helsvig hvem som påvirker utformingen av samfunnsfaget i Norge på ulike nivåer. De argumenterer for at kritisk tenkning om slike påvirkningsprosesser bør være en sentral del av samfunnsfagdidaktikken, men viser samtidig at den foreliggende litteraturen har vært lite opptatt av dette.

I den tredje artikkelen Kritisk tenkning og Minecraft i lærerutdanningen: en studie av samfunnsfagundervisning om det industrielle gjennombruddet i Norge diskuterer Siv Eie, Renate Andersen, Louise Mifsud, Anders I. Mørch og Mikkel Bertram Rustad hvordan dataspillet Minecraft kan brukes som læringsressurs for å utvikle historisk empati og kritisk tenkning i samfunnsfagundervisning.

I den fjerde artikkelen Sambandsvävar för att utveckla elevers systemgeografiska kunnande belyser Lotta Dessen Jankell systemtenkning som et aspekt av kritisk tenkning i geografifaget og hvilke forhold i undervisningen som kan tilrettelegge for dette.

I den femte artikkelen Kritisk tenkning i bærekraftundervisning: en kvalitativ analyse av ungdoms perspektiver på klimatiltak undersøker Julie Ane Ødegaard Borge og Mona Langø hvilke perspektiver på bærekraft ungdomsskoleelever anvender når de vurderer og rangerer klimatiltak i kommunen der de bor.

I den sjette artikkelen (Tapte) muligheter for kritisk tenkning: post- og dekoloniale perspektiver i samfunnsfag viser Kristin Gregers Eriksen og Mari Kristine Jore hvordan erkjennelse av ‘kolonialitet’ kan utvide rommet for kritisk tenkning i samfunnsfag.

Publicerad: 2023-04-13