Call for papers - temanummer

Invitasjon til å skrive oversiktsartikkel i Nordidactica nr 4/2020: Review om fagdidakisk forsking

Frist for innsending av bidrag: 1. august 2020.

Nordidactica kom med sitt første nummer i 2011. i 2021 har tidsskriftet derfor 10-årsjubileum, og det kan betraktes som et uttrykk for at den fagdidaktiske forskningen knyttet til de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagenes didaktikk i Norden er i ferd med å bli godt etablert. Allerede i 2017 mente Geir Skeie (2017) at «[b]åde tiden og forskningsproduksjonen (…) [var] moden for systematiske oversikter innenfor religionsdidaktikken.» (Skeie 2017, s. 18). Det er all grunn til å tro at tiden også er moden innenfor flere av de skole- og lærerutdanningsfagene og mange av de tematiske feltene som inngår i Nordidacticas faglige publiseringsprofil. Og selv om det finnes tidsskrifter som speisaliserer seg på review-artikler – som Review of Research in Education https://journals.sagepub.com/home/rre og The Review of Educational Research https://journals.sagepub.com/home/rer – inviterer vi med dette til å skrive fram oversiktsstudier med utgangspunkt i og fokus på den nordiske konteksten. Vi viser til Skeies formulering av formål med slike studier – som han formulerer med sikte på det religionsdidaktiske feltet, men som vi mener har umiddelbar overføringsverdi til de andre fagdidaktiske feltene Nordidactica retter seg mot:

Et viktig poeng med slike oversikter er selvsagt    at    de    presenterer    en    kunnskapsstatus    knyttet    til    spesifikke    problemområder. Slik kan de gjøre det mulig å føre en mer opplyst diskusjon om forholdet mellom utdanningspolitikk, forskning og religionslæreres praksis, og dermed bidra til en bedre religionsundervisning. (Skeie 2017, s. 18)

Nettopp fordi oversikter gjør det mulig med en opplyst drøfting, omfatter jo (så godt som) alle artikler en forskningsoversikt. Forskningsoversikter som innleder artikler, vil likevel sjelden være utarbeidet med like klare metodiske rammer og forskningsmessige formål som (rene) review artikler er. Dette skillet, mellom review som del av artikkel og som fokus for artikkel, kan vi med henvisning til Maxwell (2006) beskrive som et skille mellom review for forskning og review av forskning. Denne todelingen av reviewer er imidlertid nyansert ytterligere gjennom beskrivelser av en rekke ulike reviewsjangere: Grant & Booth (2009) analyserer 14 ulike typer review i sin oversikt, basert på metodene som benyttes i utarbeidelse av reviewene. Deres oversikt er knyttet til et annet felt (helse), og kanskje er ikke alle de typene review som beskrives av Grant & Booth aktuelle for reviewstudier innen studier av humanistisk og samfunnsvitenskapelig fagdidaktikk. Som Unstad, Jørgensen og Fjørtoft (2020) skriver i sin artikkel i Nordidactica nr 1: 2020, har det i alle fall en hensikt å skille mellom på den ene siden studier som aggregerer kunnskap om allerede definerte teoretiske størrelser ved å systematisere empiriske data, og på den andre siden studier som konfigurerer kunnskap gjennom å tolke informasjon og videreutvikle begreper (jf Gough, Oliver og Thomas, 2017). I større eller mindre grad vil likevel alle reviewstudier inneholde elementer av både aggregasjon og konfigurasjon: det ligger til sjangeren.

Siden vi allerede i editorial’en for nr 1 2019 annonserte at nr 4 2020 skulle være et temanummer for «oversiktsartikler over fagdidaktisk forskning» (Jørgensen og Madsen 2019, s.iii), håper vi mange allerede er i gang – for reviewstudier tar ofte lang tid å utarbeide, og fristen for å sende inn bidrag til dette callet er 1. august 2020. Forfattere som ikke skulle rekke denne fristen, oppfordres likevel til å sende sine fagdidakiske reviewartikler til redaksjonen, ettersom behovet for slike artikler innen vårt felt er stort!

Litteratur:

Gough, D., Oliver, S., & Thomas, J. (2017). An introduction to systematic reviews (Second ed.). Los Angeles: SAGE.

Grant, M., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information & Libraries Journal, 26(2), 91-108.

Jørgensen, C. S. & Madsen, R. (2019). «Editorial Nordidactica 2019:1” In: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, no 2019:1, p. i-iii http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1305861/FULLTEXT01.pdf

Maxwell, J. (2006). “Literature Reviews of, and for, Educational Research: A Commentary on Boote and Beile's ‘Scholars before Researchers’”. Educational Researcher, 35(9), 28-31. www.jstor.org/stable/4124800

Skeie, G. (2017). Mangfoldets utfordringer og muligheter sett gjennom religionsdidaktisk forskning. Et nordisk overblikk. Acta Didactica Norge, 11(3), Art. 4, 23, sider. https://doi.org/10.5617/adno.4832

Unstad, L., Jørgensen C. S. og Fjørtoft, H. (2020). «Lesing og skriving i religions- og livssynsfaget i den norske grunnskolen. En kartlegging av forskningsfeltet 2005-2018.» i Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, no 2020:1.

 

 

För att skicka in, se bidrag.