Call for papers - temanummer

Har du förslag på temannnummer? Läs mer här.

 

CALL FÖR TEMANUMMER – Komparativa perspektiv på de samhällsorienterande ämnena i Norden

2021 firar Nordidactica 10-årsjubileum, och i samband med det kommer vi ge ut ett temanummer nr 4 /2021:

Tidskriften har under åren etablerat sig som en viktig publiceringsmiljö för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. De olika växande tematiska fält som ingår i tidskriftens publiceringsprofil är ofta i ett nationellt perspektiv att betrakta som små disciplinära öar av individer eller forskargrupper. Det var en av anledningarna till att vidga det nationella perspektivet och etablera tidskriften som ett nordiskt samarbetsprojekt på en nordisk arena.

Ur ett ämnesdidaktiskt och utbildningshistoriskt perspektiv kan vi härvid konstatera att den nordiska kulturella gemenskapen och de nordiska välfärdssamhällena i hög grad har format en gemensam kontext för de samhällsorienterande skolämnena. Men bland många likheter finns också intressanta skillnader om vi betraktar ämnena i ett nordisk komparativt perspektiv. I ett nordiskt perspektiv fokuserar Nordidactica i första hand ämnena Historia, Samhällskunskap/Samfundsfag, Geografi, Religionskunskap/Kristendomskundskap.  Med utgångspunkt i Nordidacticas tio år som nordisk arena för de samhällsorienterande ämnena inbjuder vi till ett temanummer där vi önskar artiklar med ett sådant nordiskt komparativt perspektiv, och då särskilt:

-Teman kring SO-ämnena/samfundsfag i ett komparativt nordiskt perspektiv om exempelvis läroplaner, lärarutbildning, de skolprofessionellas institutioner (tex ämnesföreningar), debatter, fältets uppdrag i kritisk belysning, arenor för kunskapsspridning (t.ex. tidskrifter), samt ämnena i skolpraktiken.

- Centrala samhällsutmaningar i relation till SO-undervisning/samfundsfags-undervisning ur ett nordiskt perspektiv som till exempel teman som medborgarskap, jämlikhet, demokrati, jämställdhet, hållbar utveckling, nation, migration och integration. 

- Forskningstraditioner i SO-ämnenas didaktik/samfundfagsdidaktik; metoder, teman, teorier, institutionella inramningar och sammanhang

Vi välkomnar också bidrag som öppnar upp debatt och övergripande policyfrågor. Dessa bidrag kommer inte att granskas med traditionell ”double blind” peer review.

 

Abstract på högst 300 ord skickas till gabriel.bladh@kau.se och johan.samuelsson@kau.se senast 1 maj

 

Tidsfrist för insändande av bidrag: 1 augusti 2021 via https://journals.lub.lu.se/nordidactica/index

 

Redaktionsgruppen för jubileumsnumret: Gabriel Bladh Karlstads universitet, Torben Spanget Christensen Syddansk universitet, Lise Kvande NTNU Trondheim, Jan Löfström Åbo Universitet, Roar Madsen NTNU Trondheim och Johan Samuelsson, Karlstads Universitet.