Om tidskriften

Syfte

Nordidactica etablerades 2011 för att vara en arena för publicering av ämnesdidaktisk forskning i Norden inom Historia, Geografi, Religion, Samhällskunskap och Statsvetenskap samt att bidra till kunskap och spridning om ämnesdidaktiska frågor inom dessa ämnen.

Målsättning och innehåll

Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education är en nordisk ämnesdidaktisk peer-review tidskrift som ska vara en arena för forskning med relevans för skola, lärarutbildning och högre utbildning. Ämnesdidaktiska studier av undervisning och lärande i geografi, historia, samhällskunskap, statsvetenskap och religionskunskap står särskilt i fokus, men tidskriften är också öppen för artiklar där breda teman som inkluderar frågor som rör dessa ämnen behandlas.

Tidskriften ska bidra till att utveckla begrepp, metoder och teorier inom det ämnesdidaktiska fältet i Norden. Artiklarna kan röra exempelvis ämnesdidaktiska frågeställningar med koppling till de vetenskapliga ämnesdisciplinerna, skolämnenas styrdokument, lärarutbildningen, undervisning och lärande etc. När det gäller teoretiska perspektiv välkomnar vi artiklar från olika teoretiska fält som exempelvis didaktik och läroplansteori.

Exempel på teman för artiklar:

 • Ämnenas historia och samband mellan samhällsutveckling och föreställningar om ämnesinnehåll och målsättningar
 • Skolämnenas relation till de vetenskapliga disciplinerna
 • Ämnesintegration; möjligheter och begränsningar
 • Undervisning och lärande i specifika ämnen
 • Kritiska studier av kursplaner och läroplaner
 • Komparativa studier av ämnen
 • Nordiska komparationer

Primärt är artiklarna i tidskriften författade på norska, svenska eller danska, men vi accepterar också engelska artiklar. Alla artiklar skall ha korta engelska sammanfattningar. Tidskriften skall publiceras elektroniskt och innehåller:

 • Forskningsartiklar som referee-granskas.
 • En avdelning med recensioner, konferensinformation, presentationer av pågående utvecklingsprojekt eller andra nyheter inom fältet.

 

Ägande och drift

Tidskriften ägs av Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) vid Karlstads universitet och drivs tillsammans med ett nätverk av nordiska aktörer från olika lärosäten. De vetenskapliga redaktörerna roterar mellan de samverkande lärosätena, och utses för två års tid. Teknisk och Administrativ redaktör finns vid Karlstads universitet. Ett redaktionsråd är knutet till tidskriften. Stadgar för tidskriften Nordidactica hittar du här Stadgar Nordidactica

 

Tidskriftens övergripande etiska och redaktionella principer

Utgångspunkten för de etiska principerna har inspirerats av Committee on Publication Ethics (COPE) Best Practice Guidelines for Journal Editors. Se också Publication Ethics på COPE:s hemsida: https://publicationethics.org/

 Redaktörerna ska:

 • Tillgodose att artikelmanus bedöms för dess vetenskapliga kvalitet och inte låta andra faktorer så som kön, etnisk bakgrund, meborgarskap, ideologi eller religion påverka bedömningen
 • Sträva efter att hitta de mest lämpade granskarna för artikelmanus
 • Informera granskarna om tidskriftens principer för granskning
 • Informera granskarna om att de vid misstänkt fusk och brott mot etiska principer ska rapportera detta till redaktörerna
 • Ha det yttersta ansvaret för publicering av artikelmanus
 • Acceptera förslag på justeringar av publicerade artiklar, samt vid behov dra tillbaka artiklar
 • I tidskriften tydligt skilja mellan olika slags publicerade texter så det framgår vad som är granskat av externa granskare
 • I hög grad beakta granskarnas värdering av artiklar

Granskarna ska

 • Bedöma artiklarna för dess vetenskapliga kvalitet och inte låta andra faktorer påverka så som kön, etnisk bakgrund, medborgarskap, ideologi eller religion
 • Bidra med sin sakkunskap för att förbättra artiklarna
 • Anmäla intressekonflikter till redaktörerna
 • Till redaktörerna anmäla misstänkt forskningsfusk eller brott mot forskningsetiska aspekter
 • Beakta diskretion när artiklar granskas och i huvudsak diskturera eventuella frågetecken med redaktörerna
 • Bidra till underlag för publiceringsbeslut

 

Författarna ska

 • Tillgodose att rätt författare står som upphovsman/män
 • Utgå från forskningsetiska principer
 • Inte skicka ett och samma manus till flera tidskrifter parallellt
 • Meddela eventuella risker för intressekonflikter
 • Lyfta fram externa finansiärer
 • Vid upptäckt av fel som påverkat slutsatser och resultat meddela redaktörerna detta