Open Journal Systems vid Lunds universitet


Working Papers in Medical Humanities

Visa tidskrift | Aktuellt nummer | Registrera

Revista Hispanista Escandinava

Visa tidskrift | Aktuellt nummer | Registrera

Working Papers in Statistics

Visa tidskrift | Aktuellt nummer | Registrera

Scandinavian Journal of Byzantine and Modern Greek Studies

Visa tidskrift | Aktuellt nummer | Registrera

Provocatio

Provocatio ges ut av Avdelningen för mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Avdelningen är en del av Historiska institutionen.

Provocatio syftar till att vara en arena för kritisk och konstruktiv diskussion om och analys av mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter kan vara ett rättsligt regelsystem, ett politiskt språk, en internationell praktik, en filosofisk idé och en motsägelsefull historisk tradition. Mänskliga rättigheter kan tjäna som verktyg för motstånd mot förtryck, men också som retorisk förklädnad för propaganda. Mänskliga rättigheter behöver studeras i all denna komplexitet.

En del av de artiklar som publiceras i Provocatio är kortade och omarbetade versioner av uppsatser och examensarbeten från kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter i Lund. Tidskriften vänder sig också till doktorander och forskare, samt till studenter på andra utbildningar.

Tidskriften försvarar inga politiska eller teoretiska ställningstaganden, bara den kritiska analysens potential. Vi välkomnar bidrag med olika perspektiv.

In English

Provocatio is published by Human Rights Studies at the Department of History, Lund University.

Provocatio aims to be a forum for critical and constructive analysis of and debate on human rights. Human rights can be a legal system, a political language, an international practice, a philosophical idea, and a conflicting and evasive historical tradition. Human rights can serve as tools of resistance against oppression, but also as a rhetorical veneer for propaganda. Human rights need to be studied in all this complexity.

Some of the articles in Provocatio are shortened, revised versions of essays and theses by students on the Bachelor programme in Human Rights Studies at Lund University. The journal also welcomes submissions from Phd-students and researchers, as well as students on other study programmes.

The journal is not committed to any political or theoretical position, only to the potential of critical analysis. We welcome submissions with a broad range of perspectives.

Visa tidskrift | Aktuellt nummer | Registrera

Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv

Gränsløs ges ut av Centrum för Öresundsstudiers vid Lunds universitet. Tidskriften riktar sig till forskare, men vänder sig även till studenter, opinionsbildare och en allmänt intresserad allmänhet. Den är tematiskt uppbyggd vilket innebär att varje nummer kretsar kring en bestämd fråga.

Visa tidskrift | Aktuellt nummer | Registrera

Arkiv för nordisk filologi

Arkiv för nordisk filologi är en vetenskaplig tidskrift om nordiska språk. Här publiceras filologiska och lingvistiska artiklar om de nordiska språken och om äldre nordisk litteratur. Ända sedan tidskriften började ges ut 1882 har den varit en naturlig mötesplats för de senaste rönen inom den språkhistoriskt och filologiskt inriktade forskningen inom Norden. Den utges vid Lunds universitet med ett häfte årligen. Äldre volymer har digitaliserats av Universitetsbiblioteket i Lund.

Visa tidskrift | Aktuellt nummer | Registrera

Slavica Lundensia

Slavica Lundensia grundades 1973 av L’ubomír Durovic, professor i slaviska språk. Sedan dess har skriftserien fungerat som ett forum för forskare från Lund för att kommunicera med det internationella forskarsamhället om forskning rörande slaviska språk, litteratur och kultur i bred bemärkelse. Slavica Lundensia utkommer oregelbundet. Varje nummer inriktar sig på specifika teman inom de ovannämnda forskningsområdena. De senaste volymerna har fokuserat på frågor gällande kultur och identitet samt kulturella influenser mellan den slaviska världen och Skandinavien. Skriftserien sprids över hela världen.

Visa tidskrift | Aktuellt nummer | Registrera

Reports in Strategic Communication

Visa tidskrift | Aktuellt nummer | Registrera

Working Papers in Strategic Communication

Visa tidskrift | Aktuellt nummer | Registrera

Politics and Animals

Visa tidskrift | Aktuellt nummer | Registrera

Botaniska notiser

Botaniska notiser gavs ut första gången 1839, 61 år efter Carl von Linnés död. Den är Skandinaviens äldsta botaniska tidskrift och ges sedan 1921 ut av Lunds Botaniska Förening. Under en första period pågick utgivningen fram till 1980, 2001 startade utgivningen på nytt. Tidskriften (1839–1980) har digitaliserats av Universitetsbiblioteket i Lund.

Visa tidskrift | Aktuellt nummer | Registrera

Tidskrift för rättssociologi

I första numret av Tidskrift för rättssociologi konstateras att det saknas ett forum för diskussioner mellan å ena sidan forskare i rättssociologi och å andra sidan andra forskare i de många olika ämnen som rättssociologin angår. Tidskriften avser att fylla detta tomrum genom att ”kontinuerligt följa upp och föra ut framsteg i teoriutvecklingen; genom att presentera pågående och avslutad forskning, till forskarkollegor och politiska beslutsfattare; genom att presentera och recensera svensk och internationell litteratur i ämnet.” Tidskriftens ansvarige utgivare var Per Stjernquist och dess redaktör var Antoinette Hetzler. Tidskrift för rättssociologi gavs ut mellan 1983 och 1990.

Visa tidskrift | Aktuellt nummer | Registrera

Pedagogisk Forskning i Sverige

Tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige utkommer med fyra 80-sidiga nummer per år i pappersutgåva och i en web-version för lärosätens bibliotek, i syfte att spegla svensk pedagogisk forskning. Förutom regelrätta artiklar innehåller tidskriften och webversionen debattartiklar samt fakultetsopponenters sammanfattade synpunkter på ventilerade doktorsavhandlingar. Recensioner av pedagogisk litteratur, liksom en agenda utgör också innehållet. Språket är, förutom när det gäller ”summaries” av artiklar, endast undantagsvis annat än svenska. Tidskriften och webversionen vänder sig i första hand till forskare, lärare och doktorander inom universitet och högskolor i Sverige och övriga Skandinavien.

Nummer fr.o.m. nr 4 1998 är hittills upplagda i Open Journal Systems.

Samtliga nummer hittar du på tidskriftens webbplats. http://pedagogiskforskning.se

Visa tidskrift | Aktuellt nummer | Registrera

Public Journal of Semiotics

The Public Journal of Semiotics (PJOS) is a nonprofit organization. It will be available online free of charge. Its aim is to publish original research articles in domains relating to semiotics. It will welcome substantial articles reporting the results of empirical inquiries, theoretical reflections developing consistent arguments, introduction of innovative models and methods of investigation, and essays based on meta-analyses of reliable databases. It will not feature review articles except, occasionally, in the form of state of the art reports.

Visa tidskrift | Aktuellt nummer | Registrera

Svenskt Gudstjänstliv

Sveriges enda periodiska publikation för forskning om liturgi, kyrkokonst, kyrkomusik och predikan.

This periodical is indexed in the ATLA Religion Database® (ATLA RDB®), http://www.atla.com.

Visa tidskrift | Aktuellt nummer | Registrera

Svensk teologisk kvartalskrift

Svensk Teologisk Kvartalskrift, som grundades 1925, har som ambition att främja och utmana det offentliga teologiska samtalet.

Tonvikten ligger på systematisk teologi, sådan den bedrivs vid ledande svenska lärosäten, men religions- och kyrkohistoria, bibelvetenskap och allmän religionsvetenskap har också en given plats.

STK vill belysa och problematisera den nutida teologins forskning och förutsättningar, gärna utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv, och publicerar i varje nummer ett flertal artiklar och teologiskt relevanta recensioner av aktuell svensk och internationell litteratur.

Därtill informeras om särskilda teologiska evenemang.

Visa tidskrift | Aktuellt nummer | Registrera

Tidskrift för mellanösternstudier (TFMS)


Visa tidskrift | Aktuellt nummer | Registrera

IASS 2010 Proceedings

Föredrag vid den 28:e studiekonferensen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3-7 augusti 2010
Redaktörer: Claes-Göran Holmberg och Per Erik Ljung
Teknisk redigering och layout: Maria Svenningsson
Tekniker: Tomas Schönthal
Tillgängliggörande i OJS: Biblioteksdirektionen, Lunds universitets bibliotek

Visa tidskrift | Aktuellt nummer | Registrera

International Conference on Languages, E-Learning and Romanian Studies

Visa tidskrift | Aktuellt nummer | Registrera

Högre utbildning

Välkommen till Högre utbildning - en vetenskaplig e-tidskrift som är fritt tillgänglig enligt open access-principen. Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap om lärande och undervisning inom högre utbildning. Click here for information in English.

För att läsa mer om tidskriften och dess innehåll, klicka på OM. Informationen kan även laddas ner här: Om Högre utbildning.pdf. I detta dokument återfinns också anvisningar till författare. För en översikt över publiceringsgången (med ungefärlig tidsangivelse för varje steg), se här: Publiceringsgång.pdf

På denna webbplats publiceras antagna bidrag och det är också här som alla steg i publiceringsprocessen sker. Verktyget heter OJS, Open Journal Systems. Tidskriftens framsida finns på www.hogreutbildning.se - en webbplats som rymmer ett flertal kommunikativa, s.k. sociala, funktioner. Dit kopplas allt som publiceras här.

För att sända in ett bidrag behöver man först registrera sig som författare (REGISTRERA i navigeringsraden ovan, observera att inloggningsuppgifter från www.hogreutbildning.se inte fungerar här). Därefter följer man instruktionerna under PÅBÖRJA EN NY MANUSINLÄMNING.

/Redaktionen

Visa tidskrift | Aktuellt nummer | Registrera

Working Papers in Linguistics

Visa tidskrift | Aktuellt nummer | Registrera

Statsvetenskaplig tidskrift

Välkommen till arkivet för Statsvetenskaplig tidskrift. Här publiceras tidskriftens artiklar i fulltext, med ett nummers fördröjning. För information om aktuellt nummer, anvisningar till skribenter, information om redaktionen, m.m., gå till www.statsvetenskapligtidskrift.org

Inlagda nummer från år 2000 och framåt har separata ingångar för alla texter. För uppsatser och översikter finns även abstract (klicka på titeln för att se denna information).

Nummer från 1980-1999 har separata ingångar för uppsatser och översikter men saknar information under abstract. Litteraturöversikter är samlade under en gemensam ingång.

Årgångarna 1897-1979 är inlagda nummervis med innehållsförteckning i abstractfältet (klicka på numret för att se förteckningen). Uppsatsförfattarna anges i författarfältet för respektive nummer.

Visa tidskrift | Aktuellt nummer | Registrera

Information Research

Visa tidskrift | Aktuellt nummer | Registrera

ScieCom Info

ScieCom info – Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication is a two-year project funded by the Nordbib research funding programme

ISSN: 1652-3202

Visa tidskrift | Aktuellt nummer | Registrera

Scandia : Tidskrift för historisk forskning

Scandia är en historievetenskaplig tidskrift som behandlar centrala teman i nordisk historieforskning. Tyngdpunkten ligger således på nordisk och övrig europisk historia samt på historisk teori/metod och historiografi. Tidsskriften utkommer två gånger om året.

Visa tidskrift | Aktuellt nummer | Registrera

RIG - Kulturhistorisk tidskrift

RIG ges ut av Kungl. Gustav Adolfskademien för svensk folkkultur.

Tidskriften speglar och bidrar till att utveckla samtidens kulturhistoriska och etnologiska forskning, såväl i teoretiskt som empiriskt avseende. RIG publicerar artiklar, debattinlägg samt recensioner av etnologisk och kulturhistorisk litteratur med svensk anknytning.

Visa tidskrift | Aktuellt nummer | Registrera