Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education är en nordisk ämnesdidaktisk peer-review tidskrift som ska vara en arena för forskning med relevans för högre utbildning, lärarutbildning och skola.

Ämnesdidaktiska studier av undervisning och lärande i geografi, historia, samhällskunskap, statsvetenskap och religionskunskap står särskilt i fokus, men tidskriften är också öppen för artiklar där breda teman som inkluderar frågor som rör dessa ämnen behandlas.

Nordidactica har ambitionen att kombinera en hög vetenskaplighet med en hög grad av aktualitet i ämnesdidaktiska frågor. Basen är referee-granskade forskningsartiklar. Tidskriften publicerar också en avdelning med texter i form av recensioner, konferensinformation, beskrivningar av projekt eller annat aktuellt från fältet.

Open Source

Nordidactica är en samhällsvetenskapsdidaktisk tidskrift med Open Access. Det innebär att det är fritt att använda, sprida, göra om och bygga vidare på artiklarna så länge det sker i icke-kommersiellt syfte och med källhänvisning. 

Gränslöst nordiskt samarbete

Tidskriften ägs av Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) vid Karlstads universitet, och drivs tillsammans med ett nätverk av nordiska aktörer från olika lärosäten.

Tidskriften Nordidactica är ett samarbete mellan:

  • Göteborgs universitet
  • Helsingi Yliopisto - Helsingfors universitet
  • Karlstads universitet
  • Noregs Teknisk-Naturvitskaplege Universitet (NTNU) Trondheim
  • Stockholms universitet
  • Syddansk Universitet
  • Turun yliopisto - Åbo Universitet
  • UCL University College, Danmark
  • Umeå universitet
  • Uppsala universitet

Artiklarna i tidskriften är i huvudsak författade på norska, svenska eller danska, men även bidrag på engelska välkomnas. Alla artiklar har även korta engelska sammanfattningar.

Nordidactica erhåller publiceringsstöd från The joint committee for Nordic research councils in the humanities and social sciences, NOS-HS (https://www.aka.fi/en/nos-hs).

Senaste numret

Vol 12 Nr 2022:1 (2022): Nordidactica 2022:1

Dette første nummer af Nordidactica 2022 er ikke et temanummer – selvom det kunne se sådan ud. Nummeret indeholder fire artikler – alle religionsfagsdidaktiske – og viser sammen med øvrige artikler på vej gennem den redaktionelle proces, at religionsfagdidaktikken aktuelt rører på sig og løfter mange interessante og fundamentale spørgsmål frem.

I artiklen Religionsfag som det muliges kunst eller umulige kompromiser? De Skandinaviske religionsfags udviklinger siden 1990érne foretager Karna Kjeldsen (Professionshøjskolen Absalon) en komparativ undersøgelse af danske, svenske og norske læreplaner for religionsfagene på grundskoleniveau i perioden 1994-2022.

Også artiklen Religious Literacy in Non-Confessional Religious Education and Religious Studies in Sweden af Daniel Enstedt (Göteborgs Universitet) foretager læreplansstudier, dog med primært blik på svenske forhold. Enstedt studerer på grundlag af indholdsanalytisk metode (Bryman, 2016. Altheide og Schneider, 2013) svenske læreplaner for religionsfagene i grundskole, gymnasie og indledende universitetsniveau.

Linda Jonsson og Niklas Månsson (Mälardalens universitet og Södertörns högskola) tager i artiklen ‘Jag brukar säga att religionskursen är som en liten survival kit’ – religionslärares uppfattningar av religionsämnets innehåll och roll i gymnasieskolan afsæt i den svenske læreplansreform fra 2011, hvor rammerne om religionsfaget i det svenske gymnasium forandrede sig i retning af mere videnskabsfaglig- og faktabaseret tilgang til religioner samt med tydeliggørelse af kristendommens betydning som kulturbærer i Sveriges udvikling.

Pierre Wiktorin (Mittuniversitetet) diskuterer i artiklen Essentialism i sekulär religionsundervisning, nogle problematikker der følger af en essentialistisk religionsopfattelse på forskellige  niveauer i uddannelsessystemet. Udgangspunktet er, at elever og studerende møder essentialistiske religionsopfattelser både i grundskolen, gymnasieskole og videregående uddannelser.

Publicerad: 2022-03-03
Visa alla nummer