Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education är en nordisk ämnesdidaktisk peer-review tidskrift som ska vara en arena för forskning med relevans för högre utbildning, lärarutbildning och skola.

Ämnesdidaktiska studier av undervisning och lärande i geografi, historia, samhällskunskap, statsvetenskap och religionskunskap står särskilt i fokus, men tidskriften är också öppen för artiklar där breda teman som inkluderar frågor som rör dessa ämnen behandlas.

Nordidactica har ambitionen att kombinera en hög vetenskaplighet med en hög grad av aktualitet i ämnesdidaktiska frågor. Basen är referee-granskade forskningsartiklar. Tidskriften publicerar också en avdelning med texter i form av recensioner, konferensinformation, beskrivningar av projekt eller annat aktuellt från fältet.

Open Source

Nordidactica är en samhällsvetenskapsdidaktisk tidskrift med Open Access. Det innebär att det är fritt att använda, sprida, göra om och bygga vidare på artiklarna så länge det sker i icke-kommersiellt syfte och med källhänvisning. 

Gränslöst nordiskt samarbete

Tidskriften ägs av Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) vid Karlstads universitet, och drivs tillsammans med ett nätverk av nordiska aktörer från olika lärosäten.

Tidskriften Nordidactica är ett samarbete mellan:

  • Göteborgs universitet
  • Helsingi Yliopisto - Helsingfors universitet
  • Karlstads universitet
  • Noregs Teknisk-Naturvitskaplege Universitet (NTNU) Trondheim
  • Stockholms universitet
  • Syddansk Universitet
  • Turun yliopisto - Åbo Universitet
  • UCL University College, Danmark
  • Umeå universitet
  • Uppsala universitet

Artiklarna i tidskriften är i huvudsak författade på norska, svenska eller danska, men även bidrag på engelska välkomnas. Alla artiklar har även korta engelska sammanfattningar.

Nordidactica erhåller publiceringsstöd från The joint committee for Nordic research councils in the humanities and social sciences, NOS-HS (https://www.aka.fi/en/nos-hs).

Senaste numret

Vol 11 Nr 2021:1 (2021): Nordidactica 2021:1

Dette første nummer af Nordidactica 2021 indeholder syv artikler – fem videnskabelige artikler, en debatartikel og en faglig meningsudveksling. Nummeret er det første der udgives efter, at redaktionen er skiftet fra norsk til dansk ansvar, placeret ved Afdelingen for Anvendt forskning i Pædagogik og Samfund samt Læreruddannelse, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense, Danmark.

I artiklen Controversial Topics in Social Studies Teaching in Sweden sætter Anna Larsson og Lars Larsson (Umeå Universitet) fokus på hvilke kontroversielle emner svenske samfundsfagslærere på 7. -9. klassetrin vælger at undervise i, samt hvordan disse relateres til fagets læreplan. Det sker på grundlag af data fra spørgeskemabesvarelser fra 80 lærere.

At elever bringer forskellige opfattelser af verden med sig ind i klasserummet og dermed farver undervisningen i samfundsfagene på forskellige måder sætter Fredrik Alvén (Malmö universitet) fokus på med artiklen Historiemedvetande och jämställdhetstankar hos svenska ungdomar. Alvén undersøger i artiklen historiebevidsthed i udviklingen i synet på kønsmæssig ligestilling blandt svenske elever.

Artiklen Skrivpraktiker i historieämnet: Strukturerat textarbete i undervisning om Vasatiden af Robert Walldén (Malmö universitet) og Christina Lindh (Högskolan Kristianstad) eksemplificerer betydningen af nuanceret tilgang og modalitet til undervisning i samfundsfagene – konkret er historieundervisning omdrejningspunkt for artiklen. I et etnografisk baseret klasserumsstudie over 12 uger undersøger forfatterne brugen af struktureret tekstarbejde og skrivepraktiker i historieundervisning om Vasatiden en svensk 6. klasse.

I artiklen Civilization IV i den videregående skolen: mellom fortrolighet og fremmedgjøring undersøger Rune Klevjer (Universitetet i Bergen) betydningen af spilsimulering samt hvordan elevers forhold til spil og spilkultur generelt påvirker mødet med og brugen af strategispillet Civilization IV i forbindelse med samfundsfagsundervisning i norsk videregående skole. Artiklen baseres på klasserumsobservationer og gruppeinterview, og med afsæt i genreteori diskuterer forfatteren sammenhænge mellem elevernes udtryk for genrefællesskab, selvforståelse og mestring.

Facilitering af læreprocesser er også omdrejningspunkt i artiklen Å lære hvordan: Forslag til et nytt mål utover å lære om og av religion af Knut Aukland (OsloMet). Det er en teoretisk begrundet artikel, der via etablerede teorier i religionsfagsdidaktikken argumenterer for at sætte at lære hvordan man kan få kundskab om religion på flere måder som primært mål for religionsundervisning.

Dette nummer af Nordidactica indeholder endvidere en kommentarartikel af Jan Wiklund: Först varför och vad, sedan hur. Några kommentarer till Lina Spjut, samt en praksisorienteret artikel af Ove Gudmestad: Bruk av kart til undervisninga i historie, geografi og samfunnsfag.

Publicerad: 2021-03-30
Visa alla nummer