Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education är en nordisk ämnesdidaktisk peer-review tidskrift som ska vara en arena för forskning med relevans för högre utbildning, lärarutbildning och skola.

Ämnesdidaktiska studier av undervisning och lärande i geografi, historia, samhällskunskap, statsvetenskap och religionskunskap står särskilt i fokus, men tidskriften är också öppen för artiklar där breda teman som inkluderar frågor som rör dessa ämnen behandlas.

Nordidactica har ambitionen att kombinera en hög vetenskaplighet med en hög grad av aktualitet i ämnesdidaktiska frågor. Basen är referee-granskade forskningsartiklar. Tidskriften publicerar också en avdelning med texter i form av recensioner, konferensinformation, beskrivningar av projekt eller annat aktuellt från fältet.

Open Source

Nordidactica är en samhällsvetenskapsdidaktisk tidskrift med Open Access. Det innebär att det är fritt att använda, sprida, göra om och bygga vidare på artiklarna så länge det sker i icke-kommersiellt syfte och med källhänvisning. 

Gränslöst nordiskt samarbete

Tidskriften ägs av Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) vid Karlstads universitet, och drivs tillsammans med ett nätverk av nordiska aktörer från olika lärosäten.

Tidskriften Nordidactica är ett samarbete mellan:

  • Göteborgs universitet
  • Karlstads universitet
  • Noregs Teknisk-Naturvitskaplege Universitet (NTNU) Trondheim
  • Syddansk Universitet
  • Turun yliopisto - Åbo Universitet
  • UCL University College, Danmark
  • Umeå universitet
  • Universitetet i Stavanger
  • University of Eastern Finland

Artiklarna i tidskriften är i huvudsak författade på norska, svenska eller danska, men även bidrag på engelska välkomnas. Alla artiklar har även korta engelska sammanfattningar.

Nordidactica erhåller publiceringsstöd från The joint committee for Nordic research councils in the humanities and social sciences, NOS-HS (https://www.aka.fi/en/nos-hs).

Senaste numret

Vol 13 Nr 2023:1 Jubileum (2023): Nordidactica 2023:1 Jubileum

Jubileum - fokus på ämnesutveckling i samhällsvetenskap, samhällskunskap och historia i Norden

Nordicatica fyller 12 år och det manifesteras med föreliggande jubileumsnummer! Efter 37 nummer och 218  artiklar summerar vi vår verksamhet med ett fullmatat nummer. I den inledande editorial-texten sammanfattas tidskriftens tema och verksamhet sedan starten 2011.  I  Heidi Eskelund Knudsens & Harry Haues artikel Historieundervisning i Danmark – epokale tendenser, kontinuitet og forandring i lærebøger og læremidler analyseras och diskuteras historieundervisningens utveckling i Danmark framförallt via läromedel av olika slag. Sedan följer kommentarer av Sirkka Ahonen,  Niklas Ammert & Fredrik Alvén som ger ett finskt och svenskt perspektiv på den danska utvecklingen. I artikeln Samfundsfag i Danmark - et overblik behandlar Torben Spanget Christensen  karaktären på samfundsfaget i Danmark under de senaste 100 åren. Politiska beslut, utvärderingar och läromedel utgör underlag för artikeln. Kommentarer från Tom Gullberg, Kjetil Børhaug, Anna Larsson & Kristina Ledman, ger ett nordiskt perspektiv på ämnet.  Slutligen redogör Johan Samuelsson för hur det samhällsvetenskapliga perspektivet fick ett eget gymnasieprogram i artikeln Skolan och samhällsvetenskapen - Framväxt och etablering av en svensk gymnasial samhällsvetarutbildning 1922-1970. Samuelsson tittar framförallt på de debatter och utredningar som lade grunden till det reformerade linjesystemet med ett samhällsvetenskapligt program.  Jan Löfström pekar på likheter och skillnader mellan Sverige och Finland gällande samhällsvetenskap och skola i sin kommentar.  Det är alltså ett jubileumsnummer med representation från hela Norden och flera ämnen; helt i linje med tidskriftens ambition!

Publicerad: 2023-01-10

Artiklar

Visa alla nummer