Vol 95 (2020): Arbete med psalm: Text, musik, teolog

					Visa Vol 95 (2020): Arbete med psalm: Text, musik, teolog

Psalmer är perenna skapelser. Alla psalmer som sjungs idag har en gång först skrivits och komponerats. Därefter har de hållits vid liv, redigerats, översatts, omarbetats, restaurerats, utvalts och återaktualiserats. Titeln på denna årsbok: ”Arbete med psalm” syftar främst på denna senare typ av trädgårdsmästarliknande arbete. Utan psalmboksredaktörer, översättare och bearbetare av psalmer hade vi stått utan de psalmer vi har idag. Vi hade utanför rent akademiska studier möjligen stått helt utan arvet av äldre psalmer. Sådant arbete har nämligen både syftat och lett till bredare relevans och aktualitet i tider av förändring.

Årsbokens sju artiklar belyser på olika sätt hur arbete med psalm lett fram till vår nuvarande situation. Här finns också bidrag som kastar ljus över hur psalmerna kan förstås idag och hur deras morgondag kan komma att te sig. Kommer det att finnas en psalmbok även i framtiden? I speciellt fokus står för flera av texterna den i flera samfund formellt gällande och dagligen sjungna Den svenska psalmboken av 1986. Dess ekumeniskt tillkomna första del var och är gemensam för en rad svenska kyrkosamfund och har också på olika sätt blivit en sångbok även långt utanför de kyrkliga sfärerna. Sist i årsboken följer ett tjugotal recensioner av nyutkommen litteratur inom liturgik, kyrkokonst, kyrkomusik och homiletik.

Författare:

Hans Bernskiöld, fil.dr. i musikvetenskap

Anders Dillmar, fil.dr. i musikvetenskap, teol.kand., organist

Eva Haettner Aurelius, professor emeritus i litteraturvetenskap, Lunds universitet

Mikael Löwegren, teol. kand., präst i Svenska kyrkan

Per Olof Nisser, teol. dr., domprost emeritus

Anders Piltz, professor emeritus i latin, Lunds universitet, präst i Romerskkatolska kyrkan

Susanne Wigorts Yngvesson, professor i etik med systematisk teologi och mänskliga rättigheter, Enskilda högskolan, Stockholm

Redaktörer:

Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet

Jonas Lundblad, organist och forskare i musikvetenskap vid Uppsala universitet

Redaktionsgrupp:

Gabriel Bar-Sawme, Anna J. Evertson, Mattias Lundberg och Jonas Lundblad

Redaktion i övrigt:

Erik Bergman, Stephan Borgehammar, Ninna Edgardh, Sune Fahlgren, Stina Fallberg Sundmark och Mikael Löwegren

Årets årsbok ges ut med ekonomiskt stöd från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse) och Segelbergska stiftelsen för liturgivetenskaplig forskning.

Publicerad: 2021-05-10

Recensioner

  • Recensioner

    Anders Piltz, Clara Nystrand, Sverker Jullander, Frida Mannerfelt, Sven-Erik Brodd, Otfried Czaika, Anders Dillmar, Tomas Appelqvist, Valborg Lindgärde, Stig Wernø Holter, Stephan Borgehammar, Boel Hössjer Sundman, Sofija Pedersen Videke, Andreas Westergren, Jonas Lundblad, Sune Fahlgren, Elin Lockneus, Mattias Lundberg
    217-285