Ämne och fokus

Svenskt Gudstjänstliv är en årsbok som publicerar vetenskapliga artiklar om liturgi, kyrkokonst, kyrkomusik och predikan, främst i Sverige men även i övriga Norden, samt recensioner av böcker i dessa ämnen. Varje år behandlas ett särskilt tema som framgår av volymens titel, men även artiklar som ligger utanför temat förekommer.

Granskningsprocess

Samtliga artiklar fackgranskas av två oberoende och för författaren anonyma granskare.

Med stöd från

This periodical is indexed in the ATLA Religion Database® (ATLA RDB®), http://www.atla.com.

  • Samfundet Pro Fide et Christianismo
  • Segelbergska stiftelsen för liturgivetenskaplig forskning

Tidskriftens historia

Den ursprungliga titeln från 1926 var Tidskrift för kyrkomusik och svenskt gudstjänstliv. Sedan 1941 har tidskriften titeln Svenskt Gudstjänstliv och ges ut av Laurentius Petri Sällskapet för svenskt gudstjänstliv. 1953 blev den en årsbok, 1980 infördes ett tema för varje volym. 1991-2002 ingick Svenskt Gudstjänstliv i skriftserien Tro & tanke som utgavs av Svenska kyrkans forskningsråd. Sedan 2003 är den åter en självständig årsbok och utges av Artos & Norma bokförlag. 2013 började volymerna publiceras elektroniskt med 6 månaders fördröjning relativt den tryckta publiceringen. (Observera att den tryckta tidskriften har annat ISSN: 0280-9133.)