Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Riktlinjer för författare

Svenskt Gudstjänstliv publicerar artiklar och bokrecensioner inom områdena liturgi, kyrkokonst, kyrkomusik och predikan. Redaktionen välkomnar bidrag inom dessa forskningsfält. Artiklarnas omfång bör vara mellan 30.000 och 50.000 nedslag inklusive fotnoter och bibliografi. De ska även ha en kort engelsk sammanfattning om ca 1500 nedslag. Bilder välkomnas. En bokrecension bör maximalt omfatta 10.000 tecken, men en avhandlingsrecension kan vara längre. Artikel- och recensionsmanus sänds med e-post till redaktionen. Kontakta gärna redaktionen i förväg, helst tidigt under året före det tänkta publiceringsåret.

UTFORMNING AV MANUSKRIPT

Vi följer Svenska skrivregler och SAOL. Skriv helst i Word. Använd Times New Roman, 12 punkter, radavstånd 1,5 och rak vänstermarginal (bäst är att ange detta i formatmallen Normal innan man börjar skriva). Använd programmets fotnotsfunktion för fotnoter. Markera nytt stycke med en tab på första raden, ej med mellanslag eller blankrad. Gör två blankrader före underrubrik och en blankrad efter. Gör även blankrad före och efter indraget stycket (blockcitat). Gör ingen layout i övrigt och inga manuella avstavningar!

Undvik förkortningar i löpande text. Skriv procent i stället för %. Skilj mellan bindestreck och tankstreck. Boktitlar och namn på tidskrifter kursiveras. Titlar på uppsatser, psalmer och liknande sätts inom citationstecken.

I fotnoterna görs hänvisningar till litteratur meddelst författare och årtal, exempelvis Ueding & Steinbrink 1994, s. 1215. I käll- och litteraturförteckningen ska de fullständiga bibliografiska uppgifterna stå, i detta fall: Ueding, Gert & Steinbrink, Bernd, 1994, Grundriss der Rhetorik. Geschichte – Technik – Methode. 3 Aufl. Stuttgart & Weimar.

Utförligare anvisningar kan skickas på begäran. Jämför gärna hur formalia har utformats i befintliga nummer av årsboken.

ARTIKELMANUSKRIPT SKA INNEHÅLLA FÖLJANDE

1. Artikelns titel. 2. Författarens namn och postadress (postadressen kommer inte att publiceras). 3. Själva texten. 4. Rubriken Summary följd av författarens namn och titel, anställning och institutionstillhörighet samt e-postadress. 5. Artikelns titel på engelska samt en engelsk sammanfattning av innehållet. 6. Käll- och litteraturförteckning.

Bilder numreras och skickas som högupplösta filer via e-post tillsammans med de likadant numrerade bildtexterna.

RECENSIONSMANUSKRIPT SKA INNEHÅLLA FÖLJANDE

1. Bibliografisk information uppställd på följande vis:

Per Bengtsson, Lena Nilsson & Arne Olsson (red.)
Gudstjänst förr och nu
Tolv bidrag till svensk liturgisk forskning
Gudstjänstliga skrifter, 17. Lerum: Kyrkoförlaget, 2019. 175 s. ISBN 978-91-7209-569-4

2. Själva recensionen utan fotnoter.

3. Författarens namn och e-postadress (e-postadressen kommer inte att publiceras).

INTEGRITETSPOLICY

Namn och adressuppgifter som insänds till redaktionen kommer endast att användas för kommunikation med författaren. När en artikel publiceras, publiceras endast författarens namn och valda (vanligen institutionella) e-postadress. Namn- och adressuppgifter görs inte tillgängliga för något annat syfte eller för någon utanför redaktionen.

Names and addresses submitted to the editors will be used exclusively for communication with the author. When an article is published, it will include only the author's name and chosen e-mail address (usually an institutional one). Names and adresses will not be made available for any other purpose or to any party outside the editorial board.

Integritetspolicy

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.