Vurdering i samfunnskunnskap: Kunnskaper, ferdigheter eller holdninger?

Författare

  • Kjetil Børhaug Universitetet i Bergen
  • Mona Langø Universitetet i Bergen

Nyckelord:

VURDERING, SAMFUNNSKUNNSKAP, KUNNSKAPER, FAGLIGE FERDIGHETER, HOLDNINGER

Abstract

I den grad vurdering i samfunnskunnskap er undersøkt empirisk tyder det på at selv om kunnskapsreproduksjon fortsatt er viktig, trekkes også ferdigheter inn. Det er imidlertid uklart hvilke kunnskaper og ferdigheter som måles, og det er uklart om verdier og holdninger spiller en rolle i vurderingspraksis i faget. Derfor er det behov for å undersøke nærmere hva som vurderes i samfunnskunnskap. Som et bidrag til dette spør vi: Hva vurderes, i følge lærerne selv, når det arrangeres formelle, planlagte vurderinger i det norske obligatoriske samfunnskunnskapsfaget på videregående nivå 1? runnlaget for diskusjonen er et intervjumateriale med 9 lærere om deres vurderingspraksis. Det er et viktig funn at lærerne på ingen måte gir uttrykk for at de avgrenser seg til å vurdere gjengivelse av kunnskaper, men også vurderer ulike ferdigheter. Her er både drøftinger, diskusjon av ulike politiske standpunkter, og analyse av hva det er empirisk belegg for viktige ferdigheter. Samlet må man si at den åpne refleksjonsformen og diskusjonen av ulike meninger om aktuelle saker er vel så tydelige i lærernes selvrapporterte vurderingsopplegg som den fagspesifikke analysen. Den fagspesifikke ferdigheten som er tydeligst formulert gjelder empiriske undersøkelser med bruk av samfunnsvitenskapelig metode. Det er slående at holdninger er lite synlig i vurderingspraksisen som avdekkes.

 

Författarbiografier

Kjetil Børhaug, Universitetet i Bergen

Kjetil Børhaug er statsviter, utdannet ved Universitetet i Bergen. Han har vært tilknyttet ulike lærerutdanningsinstitusjoner siden 1994 og er nå professor i samfunnsfagsdidaktikk ved Universitetet i Bergen. Han har publisert om blant annet demokratisk dannelse, global undervisning, elevdemokrati, læremiddelanalyser og politisk styring av samfunnsfag.

Mona Langø, Universitetet i Bergen

Mona Langø er universitetslektor i samfunnskunnskapsdidaktikk ved Universitetet i Bergen og er tilknyttet PPU og Integrert lektorutdanning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Hun har tidligere publisert forskning om ferdigheten å drøfte i samfunnsfag, vurdering i samfunnskunnskap, samfunnsfag som et engasjementsfag og kritisk tenking.  

Publicerad

2024-03-14