Information för författare

Historisk studenttidskrift utkommer digitalt en gång om året. Detta möjliggör för dig som skrivit en uppsats i historia eller närliggande ämne att under terminsuppehållet skicka över en omarbetad uppsats i artikelformat till oss och förhoppningsvis få den publicerad i början av terminen som kommer.

Historisk studenttidskrift publicerar artiklar, essäer, recensioner och debattartiklar som är skrivna av studenter och forskare vid de historiska institutionerna i Sverige, men även till allmänheten. Alla bidrag som passar in på dessa genrer är välkomna oavsett författarens bakgrund. Genom att skicka in material till Historisk studenttidskrift försäkrar du redaktionen att detta material inte publicerats tidigare i sin helhet eller i delar. Detta innebär även att samma text inte skickats in till annan tidskrift innan redaktionen kommit med ett utlåtande. 

Insänt material måste följa Historisk studenttidskrifts anvisningar för att en publicering ska övervägas. Historisk studenttidskrift publicerar texter skrivna på svenska, engelska, danska och norska. Språket ska hålla god kvalitet. Redaktion eftersträvar redaktionell frihet och förbehåller sig rätten att avgöra vad som publiceras eller inte. Texter skickas in här.

Historisk studenttidskrift förbehåller sig rätten att publicera bidrag på sin hemsida.

Författare som erbjuder sin text för publicering i Historisk studenttidskrift ger tidskriften rätt att för all framtid publicera texten utan krav på ekonomisk ersättning eller annan kompensation. 
Författare äger fortfarande upphovsrätten till sina texter och får sprida och publicera dessa, men först efter de publicerats i Historisk studenttidskrift.

Policy för användning av material ur Historisk studenttidskrift av tredje part

Tredjepartspublicering av material ur Historisk studenttidskrift är tillåtet givet att det vid återpubliceringstillfället redan är tillgängligt via Historisk studenttidskrifts hemsida, eller om redaktionen gett sitt skriftliga tillstånd. Material som publiceras via tredje part måste vara tillgängligt enligt ramarna för open access. Vid återpublicering skall fullständig hänvisning till författaren och Historisk studenttidskrift göras.