Formalia

Historisk studenttidskrift publicerar artiklar, essäer, recensioner och debattartiklar av  studenter och forskare vid de historiska och till historievetenskapen närliggande institutionerna i Sverige. Alla bidrag som passar in på dessa genrer är välkomna. Genom att skicka in material till Historisk studenttidskrift försäkrar du redaktionen att detta material inte publicerats tidigare i sin helhet eller i delar. Detta innebär även att samma text inte skickats in till annan tidskrift innan redaktionen kommit med ett utlåtande. Akademiska uppsatser, essäer och liknande är välkomna att skickas in. 

Processen ser ut som följande för artiklar:

1. Text skickas in i uppsatsformat eller i artikelformat. Vid uppsatsformat får författaren gärna lämna kommentar om tilltänkt inriktning eller vinkel på artikeln. 

2. Redaktionen granskar uppsatsen/artikeln och återkommer till författaren med preliminärt beslut och förslag på ändringar.

3. Författaren arbetar om texten till en artikel utifrån redaktionens synpunkter och skickar sedan en slutversion av artikeln till redaktionen.

4. Redaktionen ger ett slutgiltigt besked om publicering. 

 

Processen ser ut som följande för essäer, recensioner och debattartiklar:

1. Texten skickas in som ett utkast i önskat format till redaktionen. Författaren tydliggör om det är en essä, recension eller debattartikel.

2. Redaktionen granskar texten och återkommer till författaren med preliminärt beslut och förslag på ändringar.

3. Författaren arbetar om texten utifrån förslag på ändringar och skickar till redaktionen.

4. Redaktionen ger ett slutgiltigt besked om publicering. 

Insänt material måste följa Historisk studenttidskrifts anvisningar för att en publicering ska övervägas. Historisk studenttidskrift publicerar texter skrivna på svenska, engelska, danska och norska. Språket ska hålla god kvalitet och uppnå den gängse akademiska stilen. Texter skickas in via Skicka in artikel.

Inkomna manuskript som av redaktionen bedömts uppfylla grundläggande vetenskapliga kriterier samt vara av intresse för studenter och forskare vid de historiska institutionerna i Sverige kommer att granskas anonymt av minst en utomstående student(kallad lokalredaktör) eller forskare som är utsedd av redaktionen. Texten skall vara skriven i Times New Roman med 12 punkter, 1,5 radavstånd och skickas in i Word-format.

För inspiration, titta gärna på hur artiklar i Scandia och Historisk Tidskrift ser ut.

 

Följande artikeltyper publiceras i tidskriften:

Huvudartikel (1 per nummer)

50 000-60 000 tecken, inklusive blanksteg och fotnoter

Artikel

20 000-40 000 tecken, inklusive blanksteg och fotnoter

Essäer och debattartiklar

10 000-25 000 tecken, inklusive blanksteg och fotnoter

Recensioner

2 500-7 500 tecken, inklusive blanksteg och fotnoter

 

Författare som erbjuder sin text för publicering i Historisk studenttidskrift ger tidskriften rätt att för all framtid publicera texten utan krav på ekonomisk ersättning eller annan kompensation. 
Författare äger fortfarande upphovsrätten till sina texter och får sprida och publicera dessa, men först efter de publicerats i Historisk studenttidskrift.