Policy

Policy

Historisk studenttidskrifts policy är till för att läsare och skribenter ska förstå vilka förutsättningar redaktionen utgår ifrån när den bedömer relevans, kvalitet och relation till det övergripande målet samt hur redaktionen går tillväga vid bedömning av inkomna texter.

 

Vad är historia?
Det akademiska historieämnet söker framställa och analysera den förflutna mänskliga aktiviteten som är relevant för samhället idag. Historisk studenttidskrift är en plattform för alla akademiska ämnen med historisk inriktning. Artiklar inkomna till tidskriften behöver alltså inte strikt komma från en historisk institution, utan artiklar inkomna från exempelvis religionshistoria, idé och lärdomshistoria och liknande ämnen är välkomna att skickas in för publicering.

 

Vad är open access?
Open access är en princip och en modell för att publicera vetenskaplig forskning som är tillgänglig gratis för alla på internet. Detta möjliggör att texterna i tidskriften kan läsas, länkas till, laddas ned, skrivas ut, kopieras och spridas i digital form med hänsyn till författarens ideella upphovsrätt. Det betyder att författaren anges och att verket eller dess innehåll inte får förvanskas. 

 

Vad är ett debattinlägg?
Debattinlägg som publiceras i Historisk studenttidskrift ska vara av akademisk karaktär och vara relevant för historievetenskapen. Även frågor som rör historieutbildning i Sverige och de nordiska länderna är av relevans för tidskriften. Strikt politiska debattartiklar undanbedes. I din debattartikel ska din tes och egen ståndpunkt i frågan redogöras tydligt. Redaktionen förbehåller sig rätten att refusera artiklar som inte når upp till kraven för språk, relevans och aktualitet.

 

Vad är en artikel?
Den huvudsakliga källan för inkomna artiklar är omarbetade uppsatser på kandidat- och masternivå. Även artiklar som är fristående från dessa är välkomna att skicka in sitt material, vilket även gäller uppsatser på andra nivåer. Skillnaden mellan en akademisk artikel och en akademisk uppsats är framförallt längden och formatet(länk). De delar som i traditionella uppsatser som går under metod, teori, historisk bakgrund och forskningsläge kan i den akademiska uppsatsen kortas ner. Om artikeln istället är teoriprövande så ändras dessa förutsättningar. Vi önskar att metoden och teorin presenteras, men inte så uttömmande som det vanligen är i akademiska uppsatser. Analysen kan också kortas ner för att göra det mer kärnfullt och tydligt. Sektioner som inte behövs för att förstå artikeln helhet kan alltså tas bort om artikeln baseras på en uppsats. Texten kan också göras mer flytande och flera rubriker kan tas bort efter författarens eget tycke.

 

För inspiration, se Scandia och Historisk Tidskrift.

 

Vår metod vid publiceringsbeslut
Historisk studenttidsskrift använder sig av en peer-view metod vilket innebär att innan publicering kommer den anonymiserade texten att granskas tillsammans med en för fattaren anonym student från något av de svenska universiteten. Granskningen kommer att utgå från textens språk, aktualitet, tematik samt akademisk kvalitet. Efter granskningen kommer redaktionen tillsammans besluta om en eventuell publicering.

 

Upphovsrätt
Författare som erbjuder sin text för publicering i Historisk studenttidskrift ger tidskriften rätt att för all framtid publicera texten utan krav på ekonomisk ersättning eller annan kompensation.  Författare äger fortfarante upphovsrätten till sina texter och får sprida och publicera dessa, men först efter de publicerats i Historisk studenttidskrift.

 

Policy för användning av material ur Historisk studenttidskrift av tredje part

Tredjepartspublicering av material ur Historisk studenttidskrift är tillåtet givet att det vid återpubliceringstillfället redan är tillgängligt via Historisk studenttidskrifts hemsida, eller om redaktionen gett sitt skriftliga tillstånd. Material som publiceras via tredje part måste vara tillgängligt enligt ramarna för open access. Vid återpublicering skall fullständig hänvisning till författaren och Historisk studenttidskrift göras.