Policy

Historisk studenttidskrifts policy är till för att läsare och skribenter ska förstå vilka förutsättningar redaktionen utgår ifrån när den bedömer relevans, kvalitet och relation till det övergripande målet samt hur redaktionen går tillväga vid bedömning av inkomna texter.

 

Vad är historia?

Det akademiska historieämnet söker framställa och analysera den förflutna mänskliga aktiviteten som är relevant för samhället idag. Historisk studenttidskrift är en plattform för alla akademiska ämnen med historisk inriktning. Artiklar inkomna till tidskriften behöver alltså inte strikt komma från en historisk institution, utan även artiklar som behandlar ämnen inom exempelvis idé- och lärdomshistoria, ekonomisk historia, konsthistoria, historisk arkeologi, religionshistoria, på lärarprogrammet med historia som ämne eller statsvetenskap med historisk koppling är också välkomna att skickas in. 

 

Vad är open access?

Open access är en princip och en modell för att publicera vetenskaplig forskning som är tillgänglig gratis för alla på internet. Detta möjliggör att texterna i tidskriften kan läsas, länkas till, laddas ned, skrivas ut, kopieras och spridas i digital form med hänsyn till författarens ideella upphovsrätt. Det betyder att författaren anges och att verket eller dess innehåll inte får förvanskas. 

 

Vår metod vid publiceringsbeslut

Historisk studenttidsskrifts redaktörer granskar alla inkomna texter och återkommer till författaren med eventuella synpunkter. Granskningen kommer att utgå från textens språk, aktualitet, tematik samt akademisk kvalitet. Efter genomförd granskning kommer redaktionen tillsammans besluta om en eventuell publicering.

 

Upphovsrätt

Författare som erbjuder sin text för publicering i Historisk studenttidskrift ger tidskriften rätt att för all framtid publicera texten utan krav på ekonomisk ersättning eller annan kompensation.  Författare äger fortfarande upphovsrätten till sina texter och får sprida och publicera dessa, men först efter att de publicerats i Historisk studenttidskrift.

 

Policy för användning av material ur Historisk studenttidskrift av tredje part

Tredjepartspublicering av material ur Historisk studenttidskrift är tillåtet givet att det vid återpubliceringstillfället redan är tillgängligt via Historisk studenttidskrifts hemsida, eller om redaktionen gett sitt skriftliga tillstånd. Material som publiceras via tredje part måste vara tillgängligt enligt ramarna för open access. Vid återpublicering skall fullständig hänvisning till författaren och Historisk studenttidskrift göras.