Provocatio. En flervetenskaplig tidskrift om mänskliga rättigheter

Provocatio ges ut av Avdelningen för mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Avdelningen är en del av Historiska institutionen.

Provocatio syftar till att vara en arena för kritisk och konstruktiv diskussion om och analys av mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter kan vara ett rättsligt regelsystem, ett politiskt språk, en internationell praktik, en filosofisk idé och en motsägelsefull historisk tradition. Mänskliga rättigheter kan tjäna som verktyg för motstånd mot förtryck, men också som retorisk förklädnad för propaganda. Mänskliga rättigheter behöver studeras i all denna komplexitet.

En del av de artiklar som publiceras i Provocatio är kortade och omarbetade versioner av uppsatser och examensarbeten från kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter i Lund. Tidskriften vänder sig också till doktorander och forskare, samt till studenter på andra utbildningar.

Tidskriften försvarar inga politiska eller teoretiska ställningstaganden, bara den kritiska analysens potential. Vi välkomnar bidrag med olika perspektiv.

In English

Provocatio is published by Human Rights Studies at the Department of History, Lund University.

Provocatio aims to be a forum for critical and constructive analysis of and debate on human rights. Human rights can be a legal system, a political language, an international practice, a philosophical idea, and a conflicting and evasive historical tradition. Human rights can serve as tools of resistance against oppression, but also as a rhetorical veneer for propaganda. Human rights need to be studied in all this complexity.

Some of the articles in Provocatio are shortened, revised versions of essays and theses by students on the Bachelor programme in Human Rights Studies at Lund University. The journal also welcomes submissions from Phd-students and researchers, as well as students on other study programmes.

The journal is not committed to any political or theoretical position, only to the potential of critical analysis. We welcome submissions with a broad range of perspectives.


No 2 (2016)


Cover Page