Att utmana bilden av systemet - elever läser visualiseringar av samhällssystem

Författare

Nyckelord:

Visuell litteracitet, Systemtänkande, Modeller, Samhällskunskap

Abstract

Visuella modeller används i samhällskunskap för att beskriva centrala samhällssystem och strukturer som hör till ämnets kanon. Samtidigt saknas kunskap om elevers förmåga att läsa och använda dessa representationer. I studien undersöktes hur elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet förstod två olika flödesscheman över det samhällsekonomiska kretsloppet och det demokratiska systemet. 22 transkriberade gruppsamtal analyserades med hjälp av fenomenografi och variationsteori. Kritiska aspekter som identifierades rör urskiljandet av flödesschemat som en helhet snarare än många delar, att se relationerna mellan modellens enheter som ömsesidiga, att förstå att det representerade systemet är konstruerat och inte naturgivet samt att urskilja att det representerade systemet står i relation till externa faktorer. Resultaten utgör didaktiska utgångspunkter för undervisning som utvecklar elevers förmåga att läsa och använda modeller i diskussioner om komplexa samhällssystem.

Författarbiografier

Malin Tväråna, Uppsala universitet

Malin Tväråna, PhD, är universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Hennes forskningsintressen fokuserar på samhällskunskap och medborgarskapsutbildning, subjektifiering och agens i kritiskt tänkande och demokrati, samt undervisningsutvecklande forskning med särskilt fokus på fenomenografi, variationsteori och aktivitetsteori.

Ann-Sofie Jägerskog, Stockholms universitet

Ann-Sofie Jägerskog, PhD, är universitetslektor och forskare vid Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet. Hennes forskningsintressen är undervisning och lärande inom samhällsvetenskap och ekonomi, samt undervisning och lärande genom visuella representationer.

Mattias Björklund, Stockholms universitet

Mattias Björklund, Ph. D., är universitetslektor vid Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet. Hans forskning berör samhällskunskapsdidaktik med särskilt fokus på privat- och samhällsekonomi.

Sara Carlberg, Stockholms stad

Sara Carlberg är gymnasielärare i Stockholms stad.

Patrik Gottfridsson, Stockholms stad

Patrik Gottfridsson är grundskolelärare i Stockholms stad.

Therese Juthberg, Stockholms stad

Therese Juthberg är grundskolelärare i Stockholms stad.

Robert Kenndal, Botkyrka kommun

Robert Kenndal , fil. lic. i geografi, är gymnasielärare i Bokyrka kommun

Bodil Kåks, Stockholms universitet

Bodil Kåks är grundskolellärare och adjunkt vid Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet.

Marie Losciale, Stockholms stad

Marie Losciale är grundskolelärare i Stockholms stad.

Per Sahlström, Stockholms stad

Per Sahlström är grundskolelärare i Stockholms stad.

Max Strandberg, Stockholms universitet

Max Strandberg, Ph.D., är universitetslektor på Institutionen för ämnesdidaktik vid Stockholms universitet. Hans forskning fokuserar undervisning i SO-ämnena och läxor som del av skolans praktik.

Downloads

Publicerad

2024-03-14