Barn och fred

En pilotstudie om förskolebarns förståelse av fred

Författare

  • Eva Ahlskog-Björkman Åbo akademi
  • Mårten Björkgren Åbo akademi

Nyckelord:

FÖRSTÅELSE AV FRED, LÄRANDE FÖR FRED, ÄMNESÖVERGRIPANDE, BILDKONSTENS DIDAKTIK, RELIGIONSDIDAKTIK, FÖRSKOLEKLASS, KULTUR AV FRED, AGENDA 2030

Abstract

Enligt FN:s mål om hållbar utveckling (Agenda 2030) betonas bland annat främjandet av en kultur av fred och icke-våld. Utvecklingen i finländska styrdokument för förskolan visar däremot att temat fred har nedtonats. Denna studie vill genom ämnesdidaktisk samverkan mellan bildkonst och religion synliggöra 6-åringars förståelse av fred, deras sätt att samtala om och i teckningar gestalta ett liv i fred med varandra. Den kvalitativa temaanalysen visade att barn i denna pilotstudie förstår fred som tillstånd, fred som relationer, fred som förhandlingar och fred som möte och handling. Samtal kring barnens teckningar och de visuella konkretiseringarna stöder tolkningen. Pilotstudien har genom pedagogiska och ämnesdidaktiska perspektiv på lärande för fred uppmärksammat vikten av att barns lärandeprocesser om fred, icke-våld och globalt medborgaskap behöver beakta kravet på tid, rum, språk och struktur för interaktion, tolkning, fördjupning och handling.

Downloads

Publicerad

2019-01-22