2020-talets modernisering av anställningstryggheten: Gränserna mellan politik och kollektiva förhandlingar förskjuts och partsöverenskommelser blir lag

Författare

Nyckelord:

arbetsrätt, svenska modellen, LAS, uppsägning av anställlningsavtal, anställningsskydd

Abstract

I snart femtio år har lagstadgat anställningsskydd funnits i Sverige. Idag står LAS inför den mest genomgripande förändringen sedan tillkomsten. Essän belyser dessa ändringsförslag (Ds 2021:17) och analyserar om de förmår att uppnå målsättningen om ökad förutsebarhet. Lagförslaget är ett uttryck för förändringar i både partsrelationerna på arbetsmarknaden och i anställningsförhållandet. De svenska arbetsmarknadsrelationerna centraliseras avsevärt – stick i stäv med den allmänna trenden mot ökad decentralisering och flexibilisering. Det sätt på vilket arbetsrätten utvecklas på riskerar försämra kvaliteten i reglerna och leda till förskjutningar i rollfördelningen i systemet för arbetsmarknadsreglering.

   

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2022-03-11