Om tidskriften

Arbetsmarknad & Arbetsliv är en samhälls- och beteendevetenskaplig  tidskrift vars syfte är att sprida kunskap om förhållanden på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Tidskriften eftersträvar en god vetenskaplig kvalitet, en mångvetenskaplig bredd och vänder sig samtidigt till en vid läsekrets. Vid sidan av forskare är studenter på samtliga nivåer liksom övriga aktörer med intresse for arbetslivsfrågor viktiga målgrupper.

Arbetsmarknad & Arbetsliv artiklar spänner över en rad olika ämnen och rör sig från mikro- till makronivå. Bidragen kan behandla områden som exempelvis:
- Arbetsmarknaden och dess funktionssätt
- Arbetsmarknadspolitik
- Arbetsmarknadens aktörer och partsrelationer
- Ledningsmodeller och ledarskap
- Arbetets organisering
- Arbetsvillkor och arbetsmiljö
- Arbetets betydelse
- Medbestämmande
- Anställningsformer
- Teknik, produktionsprocesser och innovationer
- Produktivitet och värdeskapande
- Lärande i arbetslivet
- Yrke och professioner
- Betalt och obetalt arbete
- Relationen mellan arbete och övrigt liv

Vi välkomnar olika typer av bidrag:
- Empiriska och teoretiska studier
- Litteratur- och forskningsöversikter
- Essäer
- Recensioner av avhandlingar och böcker
- Debattinlägg
- Kommentarer till tidigare publicerade bidrag

Arbetsmarknad & Arbetsliv tillämpar ett dubbelblint refereeförfarande med vetenskapliga granskare som har anknytning till respektive artikels vetenskapsområde. Recensioner och debattinlägg granskas av redaktionen.

Arbetsmarknad & Arbetsliv publicerar cirka 16-20 referee-granskade artiklar samt recensioner och debattinlägg spridda över fyra digitala nummer per år samt en samlingsvolym i pappersformat i slutet av varje år. Tidskriften befinner sig på nivå 1 (på en skala mellan 0 och 2) i Norwegian register of scientific journals and publishers.

 Arbetsmarknad & Arbetsliv tillåter att publicerade artiklar översätts till engelska för publicering i internationella tidskrifter. Det finns heller inget hinder, från vår sida, att redan publicerade artiklar på engelska översätts till svenska för publicering i vår tidskrift.

Utgivningen av Arbetsmarknad & Arbetsliv påbörjades 1995 under Arbetslivsinstitutets regi. I samband med att Arbetslivsinstitutet lades ned 2007 tog Arbetsvetenskap vid Karlstads universitet i samarbete med Arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet över ansvaret för tidskriften. Tidskriften finansieras med stöd av Forte.