Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Riktlinjer för författare

För bedömning accepteras endast kompletta manus. Redaktionen accepterar inte synopsis, utkast till artiklar eller i övrigt ofärdiga manus där nedan angivna stilregler inte anammats. Författare kan komma att ombedas skicka manus på språkgranskning i de fall texten har sådana brister att detta krävs. Denna tjänst tillhandahåller ej Arbetsmarknad & Arbetsliv. Manus får inte tidigare vara publicerat eller tillgängligt på internet på svenska. Inte heller får manuset samtidigt vara insänt till någon annan tidskrift. Manuset ska omfatta 5 000 – 8 000 ord (maximalt) inklusive abstrakt och referenslista. Manuset ska vara sidnumrerat. Författarnamn får inte framgå av manussidorna.

Vi tillåter att våra publicerade artiklar översätts till engelska för publicering i internationella tidskrifter. Vi tillåter även, från vår sida, att redan publicerade artiklar på engelska översätts till svenska och skickas in för granskning hos oss. En förutsättning är dock ett godkännande från den tidskrift eller det förlag där texten tidigare publicerats. 

Vi tar gärna emot debattinlägg där syftet är att skapa debatt liksom kommentarer till publicerade artiklar. I debattinlägg betonar vi vikten av tydliggjorda ståndpunkter i relation till andras och att texten är formulerad på ett sådant sätt att debatten kan fortsätta. Ett debattinlägg är en kanal för att föra fram en åsikt och kan därmed med fördel vara provocerande. Omfattning: maximalt 2 500 ord inklusive ingress och referenser. En kort, informativ och välstrukturerad text rekommenderas. För debattinlägg görs ingen peer review utan här granskar redaktörerna texten.

En essä får omfatta 5 000 – 8 000 ord (maximalt) inklusive abstrakt och referenslista. Manuset ska vara sidnumrerat. Författarnamn får inte framgå av manussidorna. Essä är en genre som rör sig mittemellan flera olika texttyper, den är mer allvarlig än en krönika och mer personlig än en vetenskaplig text. Essä är en formell genre och texten ska använda sig av faktakällor och ha en frågeställning eller tanke som löper som en röd tråd genom texten, men behöver inte komma fram till entydiga svar eller lösningar. Essän granskas av en oberoende granskare.

En recension får inte överstiga 2 000 ord inklusive eventuell referenslista. Det finns även en möjlighet att skriva en kortare anmälan av en bok, högst 200 ord, som ska formuleras som ett tips till läsarna med en kort motivation.

Då manus ska vara anonyma för granskarna ska författarpresentation (endast namn, titel, arbetsplats och din e-postadress, exempel: XY, fil dr, Arbetsvetenskap, Karlstads universitet, xy@kau.se) på högst 20 ord skrivas i angiven ruta "Kommentarer till redaktören", i samband med att du sänder in ditt bidrag. Samma sak gäller eventuella forskningsfinansiärer. Om manus ingår i något kommande temanummer anges även detta här.

Vi ser gärna att ni förhåller er till redan publicerade artiklar eller debattinlägg i Arbetsmarknad & Arbetsliv för att på sätt knyta an till tidigare och/eller pågående diskussioner.

Stilregler

- Artikelns titel får innehålla högst 60 tecken inklusive mellanslag.
- Skriv ett abstrakt på högst 100 ord på svenska under manustiteln.
- Skriv ett abstrakt på högst 100 ord på engelska sist i manuset efter referenserna.
- Ange 3–5 nyckelord på svenska och på engelska i bokstavsordning efter abstraktet.
- Låt manustexten börja direkt efter nyckelorden utan någon underrubrik.
- Börja inte texten med ett citat.
- Underrubriker ska vara korta, inte numrerade och med högst tre rubrik- nivåer inklusive artikelrubriken.
- Använd fotnoter bara i undantagsfall.
- Använd gärna Words standardmall med Normal (för brödtext), Rubrik 1 (för artikelns titel), Rubrik 2 och Rubrik 3.
- Om tabeller och figurer används ska referens alltid anges i texten i kursiv stil: ”Som framgår av tabell 3"
- Bilder, diagram o dyl i färg måste kunna återges med god kontrast i svartvitt tryck.
- Texter i figurer och diagram måste vara tillräckligt stora för att kunna vara läsbara vid förminskning till tidskriftens format.
- Alla tabeller och figurer ska ha en rubrik (tabeller rubrik över; figurer, diagram och bilder rubrik under).
- Undvik linjer/rutor i tabeller, använd hellre blankrader för tydlighet.
- Använd kommatecken som decimalavskiljare.
- Sätt in figurer, tabeller etc i texten där de ska vara. Skicka även separata JPEG-filer för bilder.
- Vid årtalsperioder över sekelskiften skriv ut hela årtal, annars inte:1862–67, 1902–13, men 1998–2008.
- Använd inte %-tecken i löpande text utan skriv ut ordet procent.
- Skriv ut alla förkortningar (till exempel, jämför, och så vidare ...).
- Använd parentes vid referenser i texten: ”Åberg (2007) menar ...”, ”andra anser (se till exempel Randle & Svensson 2007) att ...”.
- Korta citat skrivs med citattecken i löpande text, längre citat skrivs som blockcitat.
- Översätt utländska citat till svenska.
- Ange sidnummer för citat, även för egna översättningar (= sidnr för originaltexten).
- Skriv ut alla sidhänvisningar: s 244–245, s 13.
- Referenser enligt APA, se länk: https://libguides.kau.se/apa7 
- Kontrollera referenser i texten mot referenslistan och vice versa.

Integritetspolicy

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.