Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
 • Bidraget har inte tidigare publicerats, eller är för granskning vid en annan tidskrift (alternativt lämna en kommentar till redaktören).
 • Texten har enkelt radavstånd, teckenstorlek om 12 punkter och kursivstil används istället för understrykningar (förutom URL-adresser). Alla illustrationer, figurer och tabeller placeras i texten och inte i slutet.
 • Texten följer de stilistiska och bibliografiska kraven som beskrivs i ”Riktlinjer för författare”.

Riktlinjer för författare

För bedömning accepteras endast kompletta manus. 

Som författare bör du förhålla dig till följande aspekter som ligger till grund för den granskning som kommer att göras av ditt manus:

 • Klarhet i problemformulering
 • Tydligt syfte som besvaras
 • Tydlig presentation av metod/genomförande
 • Relevant litteratur och forskning är behandlad 
 • Tydlig koppling mellan frågeställning, teori, data och slutsatser
 • Tydlig argumentationslinje
 • Diskussion kring resultat och slutsatser
 • Språk och stilistik

Författare kan komma att ombedas skicka manus på språkgranskning i de fall texten har sådana brister att detta krävs. Denna tjänst tillhandahåller ej Arbetsmarknad & Arbetsliv. Manus får inte tidigare vara publicerat eller tillgängligt på internet på svenska. Inte heller får manuset samtidigt vara insänt till någon annan tidskrift. Manuset ska omfatta 5 000 – 8 000 ord (maximalt) inklusive abstrakt och referenslista. Manuset ska vara sidnumrerat. Författarnamn får inte framgå av manussidorna.

Vi tillåter att våra publicerade artiklar översätts till engelska för publicering i internationella tidskrifter. Vi tillåter även, från vår sida, att redan publicerade artiklar på engelska översätts till svenska och skickas in för granskning hos oss. En förutsättning är dock ett godkännande från den tidskrift eller det förlag där texten tidigare publicerats. 

Vi tar gärna emot debattinlägg där syftet är att skapa debatt liksom kommentarer till publicerade artiklar. I debattinlägg betonar vi vikten av tydliggjorda ståndpunkter i relation till andras och att texten är formulerad på ett sådant sätt att debatten kan fortsätta. Ett debattinlägg är en kanal för att föra fram en åsikt och kan därmed med fördel vara provocerande. Omfattning: maximalt 2 500 ord inklusive ingress och referenser. En kort, informativ och välstrukturerad text rekommenderas. För debattinlägg görs ingen peer review utan här granskar redaktörerna texten.

En essä får omfatta 5 000 – 8 000 ord (maximalt) inklusive abstrakt och referenslista. Manuset ska vara sidnumrerat. Författarnamn får inte framgå av manussidorna. Essä är en genre som rör sig mittemellan flera olika texttyper, den är mer allvarlig än en krönika och mer personlig än en vetenskaplig text. Essä är en formell genre och texten ska använda sig av faktakällor och ha en frågeställning eller tanke som löper som en röd tråd genom texten, men behöver inte komma fram till entydiga svar eller lösningar. Essän granskas av en oberoende granskare.

En recension får inte överstiga 2 000 ord inklusive eventuell referenslista. Det finns även en möjlighet att skriva en kortare anmälan av en bok, högst 200 ord, som ska formuleras som ett tips till läsarna med en kort motivation.

Då manus ska vara anonyma för granskarna ska författarpresentation (endast namn, titel, arbetsplats och din e-postadress, exempel: XY, fil dr, Arbetsvetenskap, Karlstads universitet, xy@kau.se) på högst 20 ord skrivas i angiven ruta "Kommentarer till redaktören", i samband med att du sänder in ditt bidrag. Samma sak gäller eventuella forskningsfinansiärer. Om manus ingår i något kommande temanummer anges även detta här.

Vi ser gärna att ni förhåller er till redan publicerade artiklar eller debattinlägg i Arbetsmarknad & Arbetsliv för att på sätt knyta an till tidigare och/eller pågående diskussioner.

AI tekniker får endast användas för att förbättra läsbarheten och språket i en artikel, inte för att bidra till analys eller tolkning av data eller dra vetenskapliga slutsatser. Eventuell användning av AI och AI-stödd teknologi ska också anges i artikeln.

Arbetsmarknad & Arbetsliv tillämpar etablerade etiska riktlinjer för forskare.

Referenser

Tidskriften använder APA 7 se länk: https://libguides.kau.se/apa7.

Kontrollera referenserna i artikeltexten mot referenslistan och vice versa efter sista omarbetning av texten.

OBS! DOI-nummer skrivs på samma sätt som andra länkar och kan anges som en länk eller som vanlig text: https://doi.org/xxxxxxxxxxxxxxxxx

Allmänna skrivregler

- Artikelns titel bör innehålla högst 80 tecken inklusive mellanslag.
- Skriv ett abstrakt på högst 100 ord på svenska under manustiteln.
- Skriv ett abstrakt på högst 100 ord på engelska sist i manuset efter referenserna.
- Ange 3–5 nyckelord på svenska och på engelska i bokstavsordning efter abstraktet.
- Låt manustexten börja direkt efter nyckelorden utan någon underrubrik.
- Börja inte texten med ett citat.
- Underrubriker ska vara korta, inte numrerade och med högst tre rubrik- nivåer inklusive artikelrubriken. Använd gärna Words standardmall med Normal (för brödtext), Rubrik 1 (för artikelns titel), Rubrik 2 och Rubrik 3.
- Fotnoter får bara användas i undantagsfall.
- Använd inte %-tecken i löpande text utan skriv ut ordet procent.
- Skriv ut alla förkortningar (till exempel, jämför, och så vidare ...).

- Korta citat skrivs med citationstecken i löpande text, citat längre än 40 ord skrivs som blockcitat. 

-Översätt utländska citat till svenska.

Tabeller och figurer

- Om tabeller och figurer används ska referens alltid anges i texten i kursiv stil: ”Som framgår av tabell 3".
- Bilder, diagram o dyl i färg måste kunna återges med god kontrast i svartvitt tryck.
- Texter i figurer och diagram måste vara tillräckligt stora för att kunna vara läsbara vid förminskning till tidskriftens format.
- Alla tabeller och figurer ska ha en rubrik där tabellen/figurens innehåll framgår (tabeller rubrik över; figurer, diagram och bilder rubrik under). Sätt in figurer, tabeller etc. i texten där de ska vara. Skicka även separata JPEG-filer för bilder.
- Undvik linjer/rutor i tabeller, använd hellre blankrader för tydlighet.

Upphovsrätt och licenser

Författare som bidrar till Arbetsmarknad & Arbetsliv behåller upphovsrätten till sina verk. Författare ger sitt medgivande att publicera sina artiklar under en Creative Commons-licens (Creative Commons CC-BY 4.0), vilket är den licens som krävs av flera forskningsfinansiärer, däribland Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Riksbankens Jubileumsfond.

Integritetspolicy

De namn och e-postadresser som angetts på den här tidskriftens webbplats kommer endast att användas för tidskriftens arbete och kommer inte göras tillgängliga för något annat ändamål eller till tredje part.