Utvecklingen inom exponeringsbedömning av kemiska arbetsmiljörisker. Historiskt och framåtblickande

Nyckelord: Arbetsmiljöföreskrifter, Exponeringsmodeller, Kostnader, Ohälsa, Riskbedömning

Abstract

I Sverige uppskattas kostnaden för olycksfall och ohälsa orsakat av arbetet till en årlig kostnad på 164 miljarder kronor. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker ställer höga krav på hur kemiska ämnen hanteras och att riskbedömningar ska genomföras. Tillgängliga resurser för att genomföra exponeringsbedömningar av kemiska ämnen är idag mycket begränsad. Skillnaden mellan hur riskbedömningar ska gå till enligt regelverket och hur det utförs i praktiken är stor, bland annat beroende på att krav inte alltid ställs från myndigheten. Att använda exponeringsmodeller enligt Arbetsmiljöverkets och Europeiska Kemikaliemyndighetens rekommendationer är ett kostnadseffektivt alternativ. Drivkraften för att så ska ske tycks vara svag i Sverige jämfört med andra länder i Europa.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2019-06-25