Inbjudan till temanummer 2022 om aktiveringspolitik och styrning

2021-03-03

Under de senaste decennierna har den s.k. aktiveringspolitiken varit central i omvandlingen av utvecklade välfärdsstaters social- och arbetsmarknadspolitik. Den har omtalats som en ”aktiveringsomsvängning” där utgifter för passiva åtgärder stramas åt medan satsningar på aktiva åtgärder ska utökas och utvecklas för att förbättra sysselsättningsmöjligheterna för tidigare icke sysselsatta, för arbetslösa eller för dem med nedsatt arbetsförmåga. I Sverige har aktiveringskraven successivt skärpts och en ”ny arbetslinje” betonats. Socialförsäkringarna omtolkas från inkomstförsäkringar till omställningsförsäkringar. Förändringarna innebär en omförhandling av det sociala medborgarskapet när ansvaret för att komma i arbete alltmer förskjutits från stat till individ.   

Litteraturen om välfärdsbyråkratier har samtidigt visat att tjänstemän som arbetar nära klienterna också påverkar hur det sociala medborgarskapet tar form och de sociala rättigheterna i praktiken utövas. Det handlings- eller bedömningsutrymme som ”gatunivåbyråkrater” traditionellt besitter kan användas på olika sätt. Samtidigt förändras rollen som handläggare när politikens inriktning förändras. I detta sammanhang är det också relevant att studera hur förändringar i styrningen av offentlig sektor (som managementbyråkratins många former) påverkar handläggarna och hur det sociala medborgarskapet praktiseras och aktiveringspolitiken verkställs. Och hur styrs och disciplineras aktiveringspolitikens subjekt – handläggare såväl som klienter? 

I detta temanummer är vi intresserade av hur aktiveringspolitiken på olika sätt implementerats i arbetslöshets- och sjukförsäkringssystemen. Vi välkomnar bidrag från forskare från olika discipliner och olika metodologiska och teoretiska traditioner som studerar frågor och problematiker kring hur aktiveringspolitiken översätts i styrning av handläggare och/eller klienter samt vad detta medför för förändrade förväntningar och krav på arbetslösa och sjuka.  

Deadline för manus är 2021-09-15 

Gästredaktörer för temanumret är Mattias Bengtsson, docent i sociologi vid Göteborgs universitet, och Kerstin Jacobsson, professor i sociologi vid Göteborgs universitet. Kontaktuppgifter: mattias.bengtsson@gu.se och kerstin.jacobsson@gu.se

Temanumret (nr 1, 2022) har plats för 5-6 artiklar, men artiklar som inte ryms i temanumret kan publiceras som individuella artiklar i senare nummer av tidskriften. 

Alla artiklar genomgår blinded peer review och skickas in genom tidskriftens elektroniska system: https://journals.lub.lu.se/aoa. Tidskiftens stilregler för artiklar gäller (bl.a. max 8000 ord). 

Välkommen med ditt bidrag!