Vol 89 (2014): Framtidens gudstjänst? Kyrkohandboksförslaget granskat

					Visa Vol 89 (2014): Framtidens gudstjänst? Kyrkohandboksförslaget granskat

Finns framtidens gudstjänst i det nu aktuella förslaget till kyrkohandbok för Svenska kyrkan? Frågan kan tolkas på olika sätt. Handlar den om huruvida förslaget kommer att antas av kyrkomötet så kan svaret bara bli ja eller nej. Handlar den om huruvida förslaget pekar in i framtiden och ger förutsättningar för att forma morgondagens gudstjänstliv krävs ett mer nyanserat svar.

Den här boken vill bidra till ett sådant svar genom att presentera artiklar som diskuterar förslaget utifrån väsentliga kriterier för en livsduglig kyrkohandbok: förankring i den egna traditionen, delaktighet i pågående gudstjänstutveckling ekumeniskt och internationellt, grundlig pastoral och teologisk reflexion samt hög kvalitet hos texter och musik.

Nutidens starka förväntningar på liturgisk frihet och liturgiskt medbestämmande gör det svårt att skapa en gemensam kyrkohandbok för hela Svenska kyrkan. Det räcker knappast med att kyrkomötet antar den för att en ny kyrkohandbok ska bli väl mottagen och flitigt brukad; den måste inge förtroende och skänka användarna glädje och tillfredsställelse. Idéer om hur detta kan ske diskuteras inte bara av artikelförfattarna utan också i bokens fylliga recensionsavdelning.

Publicerad: 2015-03-03

Recensioner

  • Recensioner

    Jan-Olof Aggedal, Peter Bexell, Erik Claeson, Anders Dillmar, Gösta Hallonsten, Ragnar Holte, Adam Illi, Bo Johanneryd, Sverker Jullander, Marlene Ringgaard Lorensen, Mattias Lundberg, Jonas Lundblad, Karin Nelson, Per Olof Nisser, Arne Olsson, Birger Olsson, Peter Peitsalo, Gunilla Selander, Sven-Åke Selander

Böcker att notera

Omslagets baksida