Om tidskriften

Ämne och fokus

Scandia är en historievetenskaplig tidskrift som behandlar centrala teman i nordisk historieforskning. Tyngdpunkten ligger på nordisk och övrig europeisk historia samt på historisk teori/metod och historiografi. Tidskriften utkommer två gånger om året. Scandia klassificeras som en nivå 1-tidskrift enligt både Norska listan och den danska motsvarigheten BFI-listan (Den Bibliometriske Forskningsindikator).

Utgivningen startade 1928 på initiativ av Lauritz och Curt Weibull i Lund samt Erik Arup i Köpenhamn, då som ett organ för den källkritiska skolan. Med dessa stolta anor har Scandia sedan starten strävat efter att publicera banbrytande artiklar med relevans for forskare, studenter, lärare och andra historiskt intresserade.

Varje nummer innehåller 4-6 djupgående artiklar samt recensioner, vilka behandlar historievetenskaplig litteratur om nordisk, europisk och utomeuropisk historia och historiografi. Historiekultur, vetenskapshistoria, genus och andra teoribildningar är också högprioriterade områden. Som ett nytt inslag satsar Scandia på recensioner av utställningar och filmer med historiskt innehåll. 

Scandia publicerar artiklar och recensioner på svenska, danska och norska. Även artiklar på engelska publiceras gärna. Geografisk spridning på författare till både artiklar och recensioner är en viktig målsättning.

Scandia ges ut av Stiftelsens Scandia med stöd från Carl X Gustafs fond, Historiska institutionen vid Lunds universitet, Malmö universitet samt Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Redaktionen/styrelsen består av 10 ledamöter. Tidskriftens dagliga arbete sköts av huvudredaktör, redaktionssekreterare, webbredaktör  samt kassör. Därutöver finns ett redaktionsråd med 5 till 10 medlemmar.

Granskningsprocess

For att säkra hög kvalité tillämpar tidsskriften ett Peer Review-system, vilket betyder att samtliga artiklar före publicering läses och bedöms av styrelse/redaktionsmedlem samt i anonymiserad form av externa granskare från hela Skandinavien.

Publiceringsfrekvens

Tidsskriften utkommer två gånger om året.
Varje nummer innehåller 4-6 djupgående artiklar samt recensioner.

Open access-policy

Scandia tillgängliggör innehållet open access med en fördröjning på 6 månader.