Utvecklingsorienterat lärande i tre arbetsorganisationer – om betydelsen av ledningsstöd och medarbetarinflytande

  • Jonas Olofsson Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet

Abstract

Syftet med min artikel är att diskuterade förutsättningar för informellt lärande på arbetsplatser. I vilken utsträckning infrias mål i anslutning till ett utvecklingsorienterat lärande i organisationer som tillämpar olika modeller för lean production? Ett utvecklingsorienterat lärande går utöver ett begränsat reproduktivt lärande och förutsätter stöd och uppmuntran från arbetsledningen och inflytandemöjligheter för medarbetare. Artikelns empiriska underlag baseras i huvudsak på semistrukturerade intervjuer med utbildningsansvariga chefer och fackliga företrädare i tre organisationer vars verksamheter skiljer sig starkt åt: ABB i Ludvika, Scania i Södertälje och Arbetsförmedlingen i Skåne. En central slutsats är att förutsättningarna för ett utvecklingsorienterat lärande hämmas av en allt för uppstyckad arbetsdelning, av hög arbetsintensitet och begränsade möjligheter för personalen att påverka arbetsvillkoren. I arbetsorganisationer där den officiella retoriken handlar mycket om medarbetares eget ansvar för kompetensutveckling, utan att det finns tillräckligt med tid och stöd för lärande, kan propåerna upplevas som skuldbeläggande och bidra till ett förstärkt främlingskap inför arbetet.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2019-02-20