Digitalisering, lärande och utbildning

Abstract

De två första artiklarna i detta nummer handlar om digitalisering och dess påverkan på arbetet och arbetssituationen i olika avseenden. Dessa följs av en artikel som behandlar lärande i arbetsorganisationer. Den fjärde artikeln belyser hur nyutexaminerade lärare i Sverige och Finland ser på den utbildning de har genomgått. Därefter följer en debattartikel – ”Snabbt förändrade arbetsmiljöer kräver forskning som bidrar till bred kunskap och metodik” – i vilken styrelsen för FALF fokuserat implikationer av dagens varierade arbetsmiljöer för verkningsfullt arbetsmiljöarbete. De argumenterar för mer arbetsplatsnära, intersektionella och mångvetenskapliga ansatser i arbetslivsforskningen – och att alltför förenklade beskrivningar i övergripande medeltal kan, liksom effektivitetshetsen i dagens samhälle, fördumma både arbetsmiljöarbetet och forskningen. Arbetsmiljö är ett mycket viktigt tema, och vi på redaktionen vill uppmärksamma det kommande numret som har just tema arbetsmiljö. Detta nummer avslutas med tre recensioner. Roland Kadefors recenserar Susan P Chens doctorsavhandling Knowledge management in the time of organisational change: Implications of a post-merger early retirement downsizing strategy in an aging knowledge based economy. A socio-technical system approach to a Norwegian case study; Jonas Axelsson recenserar boken Social struktur och mänskligt handlande: en introduktion till kritisk realistisk samhällsanalys (Gillberg, Persson, Seldén & Wennerström); Robin Färdig recenserar boken Beslut (Brunsson & Brunsson).

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2019-02-20