Otrygghet – oro – ohälsa? En studie bland handelsanställda

  • Elin Strandlund
  • Claudia Bernhard-Oettel Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Lena Låstad Psykologiska institutionen, Stockholms universitet och Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Abstract

Inom detaljhandeln har alternativa anställningar såsom behovs- och deltidsarbeten blivit allt vanligare. Dessa anställningar kan kombineras på flera sätt och är ofta svåra att särskilja. Föreliggande studie undersöker olika anställningssituationer inom handeln, vad som karakteriserar individer som innehar dessa anställningar samt om deras upplevelser av ekonomisk oro, anställningsotrygghet och självskattad hälsa skiljer sig åt. Data samlades in via en webbenkät. Med klusteranalys identifierades sex åtskilda anställningssituationer bland urvalet (N=138). Analyser av mellangruppsskillnader indikerade att de anställningssituationer som var förknippade med mest utsatthet var nollkontraktsanställda samt tillsvidareanställda på deltid, i jämförelse med tillsvidare- och timanställda studenter som verkade vara minst utsatta.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-08-20