Erkännandets uttrycksformer och konsekvenser: En kvalitativ fallstudie på en arbetsplats

  • Niklas Hansen Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Daniel Hermansson Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Abstract

Trots att erkännande ingår som en komponent i flera motivationsoch hälsoteorier är kunskapen om dess uttryck outvecklad. Syftet med artikeln är att genom djupintervjuer och observation öka förståelsen för erkännandeprocessen. Resultatet visar att erkännande yttrar sig i flera former och förmedlas informatoriskt eller som ökat handlingsutrymme av ledning, kollegor och kunder. Erkännande uppgavs leda till höjd motivation och välmående. Avslutningsvis diskuteras erkännande som styrmedel utifrån ett kritiskt modernt arbetslivsperspektiv.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-24