Vol 94 (2019): Gudstjänstens mening

					Visa Vol 94 (2019): Gudstjänstens mening

Frågan efter gudstjänstens mening kan inte ges något enkelt svar, den är alldeles för stor. Men det är en fråga att ständigt återvända till – för att reflektera över om vi rätt har förstått denna mening, om vi förklarar den bra och om våra gudstjänster speglar den på ett adekvat sätt.

Till hjälp för denna nödvändiga reflektion erbjuder årets årsbok sex artiklar som bearbetar olika aspekter av frågan: Vad betyder gudstjänsten för syriskortodoxa kristna födda i Sverige? Vad är centralt i Alexander Schmemanns och Gordon Lathrops liturgiska tänkande, och vad har dessa framstående teologer betytt i olika sammanhang? Kan vi med hjälp av Bibeln och liturgiska texter ringa in vad gudstjänst djupast sett syftar till? Och kan modern ritvetenskap hjälpa oss att bättre förstå den tidigaste kyrkans gudstjänst?

I tillägg till detta innehåller årsboken en artikel om predikan och spiritualitet i den svenska pingströrelsen samt en fyllig recensionsavdelning.

Författare:

Gabriel Bar-Sawme, doktorand i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet och Sankt Ignatios andliga akademi.

Stephan Borgehammar, professor i praktisk teologi vid Lunds universitet

Nicholas Denysenko, professor i teologi vid Valparaiso University, USA

Ninna Edgardh, professor i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet

Ulrik Josefsson, direktor för Akademi för ledarskap och teologi

Gordon W. Lathrop, professor emeritus i liturgik, United Lutheran Seminary of Pennsylvania, USA

Rikard Roitto, docent i exegetik, Enskilda högskolan Stockholm

Redaktörer:

Stephan Borgehammar, Ninna Edgardh, Sune Fahlgren och Stina Fallberg Sundmark.

Övriga redaktionsmedlemmar:

Gabriel Bar-Sawme, Erik Claeson, Anna J. Evertsson, Mattias Lundberg, Jonas Lundblad och Mikael Löwegren.

Årets årsbok ges ut med ekonomiskt stöd från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse) och Segelbergska stiftelsen för liturgivetenskaplig forskning.

Publicerad: 2020-02-23

Recensioner

  • Recensioner

    Ryszard Bobrowicz, Sven-Åke Selander, Frida Mannerfelt, Sune Fahlgren, Patrik Hagman, Pernilla Myrelid, David Heith-Stade, Martin Lind, Jan-Olof Aggedal, Katarina Hallqvist, Kerstin Hesslefors Persson, Joel Halldorf, Helene Blomqvist, Mattias Lundberg
    185-246

Böcker att notera