Call for Papers. Scandia Temanummer 2022: Religion i vardagslivet - Förlängd deadline

2021-03-19

Levd religion i Norden från järnålder till upplysning

Religiösa föreställningar och praktiker har under merparten av mänsklighetens historia varit bland de mest grundläggande för hur dåtidens människor förstod och interagerade med sin omvärld. Genom religiösa praktiker sattes individens livsrytm, arbete och sociala relationer i ett meningsskapande sammanhang. Scandias temanummer vill samla bidrag där vardagslivets religiositet diskuteras i ett historiskt perspektiv, i första hand med ett fokus på norra Europa under tiden innan 1800-talet. Vi bjuder härmed in skribenter som på olika sätt tangerar religion i social- och kulturhistorisk forskning och vi uppmuntrar särskilt bidrag som behandlar andra religiösa traditioner än kristendomen, t.ex. judendomen, baltiska religioner
och samisk religion.

Begreppet Lived Religion, eller levd religion på svenska, är ett teoretiskt perspektiv som på senare år använts på flera sätt inom forskningen. I just det här sammanhanget vill vi använda det för att komma åt en praktiserad religiositet snarare än institutionaliserade teologiska försanthållanden – även om dessa båda sfärer aldrig varit fullständigt separerade.

Vi välkomnar särskilt bidrag från yngre forskare, både doktorander och disputerade. Abstract om 200–300 ord insändes senast den 4 maj 2021 (förlängd deadline). Artiklar kan skrivas på något av de skandinaviska språken eller på engelska. Accepterade artiklar ska vara inkomna till gästredaktionen den 15 november 2021 och artikelmanus skickas till Scandias huvudredaktör den 15 januari 2022.

Scandias temanummer ”Religion i vardagslivet” publiceras i december 2022.

Gästredaktörer
Terese Zachrisson och Sara Ellis Nilsson
Abstract skickas till: terese.zachrisson@gu.se