Efter VR-beskedet: Nu behöver Scandia stöd

2020-11-13

Förra veckan beslutade Vetenskapsrådet (VR) om stöd för vetenskapliga tidskrifter för de kommande tre åren. I en tid av vikande upplagor för tryckta tidningar har tidskriftsstödet på senare år blivit Scandias enskilt viktigaste inkomstkälla. Pengarna har hjälpt till att bekosta redaktionellt arbete, produktion och distribution av en tidskrift som i mer än 90 år varit en viktig röst inom svensk historievetenskap.

Den här gången blev det annorlunda. Scandia, liksom flera andra anrika publikationer, fanns inte med bland de titlar som beviljats stöd. Det betyder dock inte att Scandia brister i kvalitet enligt VR:s bedömning. Tvärtom var omdömet mycket positivt: Scandia håller god vetenskaplig kvalitet, har ett internationellt redaktionsråd, tillämpar referentgranskningsprocess (peer review) och har dessutom en aktiv digital närvaro. Att tidskriften är indexerad i den internationella databasen Web of Science är ytterligare ett prov på tidskriftens internationella ställning.

Dessutom finns tidskriftens innehåll fritt tillgängligt på nätet sex månader efter publikationsdatum, så kallad open access, vilket även innefattar nästan alla årgångar från starten 1928. Syftet med detta, och ett krav för att erhålla stöd från Vetenskapsrådet, är att skattefinansierad forskning ska finnas fritt tillgänglig för allmänheten att ta del av. Det är ett berömvärt syfte, men när en tidskrifts innehåll är gratis måste intäkterna komma någon annanstans ifrån. Därför har Scandia på senare år blivit mer och mer beroende av anslag från externa finansiärer, i första hand Vetenskapsrådet, för att överleva.

Motivet till VR:s beslut måste åtminstone delvis läsas in mellan raderna, men har av allt att döma att göra med att rådet tvingats till hårda prioriteringar. Medan 498 miljoner kronor delas ut till forskningsprojekt inom området humaniora-samhällsvetenskap, får de vetenskapliga tidskrifterna dela på lite mindre än 5 miljoner per år. Det är uppenbarligen inte brist på medel som motiverar att Scandia inte får pengar. Det handlar om en prioritering där VR uppenbarligen ser det som viktigare att forskning produceras än att den görs tillgänglig och granskas.

Samtidigt är vi övertygade om att behovet av vetenskapliga tidskrifter är större än någonsin. I ett vidare samhällsperspektiv bidrar historisk forskning med viktig kunskap och nya perspektiv på nuet. I forskarsamhället är behovet av tidskrifter som Scandia kanske ännu tydligare. Kraven på att publicera sig i referentgranskade publikationer med hög vetenskaplig kvalitet ökar, och fler doktorander inom historiska ämnen väljer därtill att skriva så kallade sammanläggningsavhandlingar baserade på fristående artiklar. Om väntetiderna inte ska bli orimligt långa behövs publikationer som kan möta detta behov. Vi vill också gärna lyfta fram den roll Scandia spelar som förmedlare av vetenskap på svenska språket, i en tid när alltmer vetenskaplig produktion publiceras på engelska. Utan svenskspråkiga tidskrifter blir skattefinansierad forskning mindre tillgänglig för svenska läsare. Däremot inskränker sig inte Scandia till en snäv nationell horisont. Som tidskriftens titel antyder värnar vi om en nordisk profil i fråga om både ämnen och språk. Därtill publicerar Scandia ämnesintroduktioner, översikter och utblickar som kan användas av envar som vill orientera sig i historievetenskapens forskningsfält – och som även används i undervisning på universitetsnivå. Slutligen publicerar vi recensioner som presenterar och granskar ny vetenskaplig litteratur.

Om detta är värdet, vad är då priset? Scandia utkommer med två nummer per år och varje publikation innebär redaktionella kostnader, sättning, korrektur och distribution. Mycket av detta är kostnader som även gäller för en tidskrift som publiceras digitalt. För att klara den utmaning som det uteblivna VR-stödet innebär kommer vi se över dessa kostnader ytterligare, men också hitta nya intäkter.

Det enskilt enklaste sättet att stödja Scandia i nuläget är att teckna en prenumeration. Det gör du genom att sätta in 280 kronor på vårt plusgiro 53 51 64-8. Det går fortfarande bra att prenumerera på 2020 års årgång. Men ange vilket år du avser att prenumerera på och ange din adress.

Vi hoppas på din hjälp i det arbete som ligger framför oss!

/Redaktionen

homepageImage_sv_SE.png