Från redaktionen

Authors

  • Anders Mortensen
  • Robert Zola Christensen

Abstract

Centre for Scandinavian Studies Copenhagen - Lund startades för sju år sedan för att stärka banden mellan skandinavistikinstitutionerna vid cirka 250 lärosäten ute i världen, d.v.s. på fem kontinenter och utanför Norden, och motsvarande organisationer och forskare inom Norden, och erbjuda en gemensam, stadigvarande hemvist där fruktbara samarbeten kan äga rum av såväl regionalt som globalt slag. För några månader sedan, under fyra dagar i juni 2017, arrangerade centret en stor internationell konferens i Lund, Rethinking Scandinavia. Namnet uttrycker vår dubbla ambition att både förnya det internationella studiet av Norden och själva förutsättningen därför, alltså att välkomna olika perspektiv på skandinavisk identitet från forskare med olika inriktning och från olika delar av världen.

I större utsträckning än vanligt vid internationella forskarsammankomster, framhölls som en huvuduppgift för konferensen att väsentligen stärka våra förbindelser framöver genom nya forskningssamarbeten och publiceringsmöjligheter. Under konferensen presenterades en rad nya sådana projekt. En nätburen forskningsnod, inriktad på studier av Nordens litterära kanon i världen, invigdes och kommer i sin inledande fas att samla ett fyrtiotal deltagare från elva länder. För spridningen av konferensens föreläsningar och papers pågår för närvarande ett intensivt arbete inom olika publiceringsformer. Utöver en konventionell bokutgåva av våra proceedings, som brukligt är i urval, utkommer våren 2018 en nätbaserad, refereegranskad konferensvolym för samtliga deltagare som önskar medverka. Den första i en nyinstiftad serie offentliga föreläsningar i Einar Hansens Allhems Stiftelses namn, på konferensens första dag hållen av Anne-Marie Mai, kommer att ges ut som e-bok. Ytterligare sju plenarföreläsningar har filmats och kommer att göras tillgängliga på CSS:s webbsida. Därtill inbjuds en rad av konferensens deltagare att utveckla sina forskningsperspektiv för kommande publicering i CSS:s nystartade, nätbaserade kvartalspublikation, vars allra första nummer du nu ser på din datorskärm. Den har fått samma namn som konferensen: Rethinking Scandinavia!

Med den första utgåvan av Rethinking Scandinavia. CSS Publications Web Quarterly tas ett nytt steg i centrets internationalisering av forskning om nordiska sammanhang. Den nätburna kvartalstidskriften har som ambition att både erbjuda medialt avancerade publicerings- och samarbetsmöjligheter för forskare vid Lunds och Köpenhamns universitet, i Norden och vid de flera hundra lärosäten i världen utanför Norden där Scandinavian Studies bedrivs, och att gå i spetsen för en förnyelse av forskningsfältet.

I den första utgåvan samlas nio artiklar från CSS:s och Lundensiska Litteratursällskapets välbesökta symposium i Lund den 7 maj 2016, där danska och svenska forskare anlade distinkta perspektiv på Gunnar Ekelöfs Samlade dikter. Därutöver innehåller volymen en digital konkordans till Ekelöfs Samlade skrifter, en längre dialog om humorns betydelse hos Ekelöf och andra prominenta författare, samt dokumentation, bl.a. med filminslag, av ett större evenemang om Ekelöfs En Mölna-elegi som CSS nyligen arrangerat på Lidingö i samarbete med Gunnar Ekelöf-sällskapet.

Gunnar Ekelöf tillhör de nordiska författare som länge varit föremål för den internationella skandinavistikens synnerliga intresse, bl.a. genom att studeras i en rad doktorsavhandlingar i Danmark, Norge, Tyskland, Schweiz, Italien och USA. Genom att inleda utgivningen av vår web quarterly med dessa dansk-svenska perspektiv på Ekelöfs Samlade dikter, får vi också goda möjligheter att pröva och utveckla den nätburna publikationens mediala potential. För ett av symposiets bidrag, Anders Olssons föreläsning om Ekelöfs dialog med Edith Södergran, ges tillfälle att länka till en likaledes nystartad nättidskrift med skandinavisk profil, Nordisk poesi, som vi ser fram emot att samarbeta med framöver. I övriga symposiebidrag av Neal Ashley Conrad Thing, Elisabeth Friis, Per Erik Ljung, Anders Mortensen, Daniel Möller, Louise Mønster, Karin Nykvist och Catharina Raudevere utnyttjas i varierande utsträckning möjligheterna att citera ej blott text utan även bild- och bokkonst, musik och film, och föra resonemang där länkning till ljud- och filmfiler och databaser är en viktig förutsättning.

För utgåvans övriga inslag framstår det nätburna mediets fördelar som ett direkt avgörande villkor. Undersökningarna och framförandet av det unika ögonblicket på Mölna brygga är till sin natur en happening, som all scenisk framställning, men kan ju dokumenteras och ges spridning digitalt – på ett sätt som papperspublikationen inte förmår. Den första utgåvan av Rethinking Scandinavia har också till slut gjort det möjligt att publicera och ge lättillgängligt tillträde till Konkordans till Gunnar Ekelöfs Samlade skrifter, utgåvan i åtta volymer som ombesörjdes av Reidar Ekner 1991–1993. Arbetet med konkordansen initierades och leddes under de första åren av 2000-talet av Ingrid Schaar (1920–2004) med datalingvisten Mats Eeg-Olofsson som ansvarig för systemarbete och programmering. Ända sedan Eeg-Olofsson 2007 slutförde den magnifika ordboken på 22 563 sidor, ett ovärderligt hjälpmedel för de oräkneliga läsare och forskare världen över som intresserar sig för Ekelöfs författarskap, har den väntat på att tas i bruk.

Vi ser fram emot att framöver behandla en rad av den internationella nordistikens mest aktuella ämnen i Rethinking Scandinavia. CSS Publications Web Quarterly. Utgåvor om Nordens litteratur i världen, Skandinavisk identitet, Nordiska minoriteter samt Norden och nazismen är under planering och arbete. Vi välkomnar kollegor inom vårt regionala och globala forskningsfält att delta.

Author Biographies

Anders Mortensen

Redaktör för Perspektiv på Gunnar Ekelöf

Robert Zola Christensen

Chefredaktör Rethinking Scandinavia

Published

2017-10-04

How to Cite

Mortensen, A., & Zola Christensen, R. (2017). Från redaktionen. Rethinking Scandinavia, 1. Retrieved from https://journals.lub.lu.se/rs/article/view/22495