Bidrag

Den här tidskriften tar för tillfället inte emot några bidrag.

Riktlinjer för författare

INNEHÅLL
Det insända manuskriptet ska innehålla följande:

 • Författarens (eller författarnas) namn, akademiska titel, post- och e-postadress.
 • En passande titel och (om så önskas) undertitel till artikeln.
 • Artikeln skriven med typsnittet Times New Roman och radavstånd 1,5. Innehållet ska inte överstiga 40 000 tecken (inkl. fotnoter och blanksteg), vilket motsvarar ungefär 6 000 ord.
 • En sammanfattning på engelska, omfattande 200–250 ord.

REFERENSER
Referenser ska finnas i fotnoter, snarare än i slutnoter eller inbäddade i brödtexten. Första gången en publikation refereras ska följande format användas:

 • Monografi: Meredith B. McGuire, Lived Religion: Faith and Practice in Everyday Life, New York 2008, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195172621.001.0001.
 • Antologibidrag: Faustino M. Cruz, ”The Tension between Scholarship and Service”, i Joyce Ann Mercer & Bonnie J. Miller-McLemore (red.), Conundrums in Practical Theology, Leiden 2016, 60–89, https://doi.org/10.1163/9789004324244_005.
 • Tidskriftsartikel: Sara Gehlin, ”Asymmetry and Mutuality: Feminist Approaches to Receptive Ecumenism”, Studia Theologica: Nordic Journal of Theology 74 (2020), 197–216, https://doi.org/10.1080/0039338X.2020.1789737.

Efterföljande referenser till samma publikation ges genom att återge författarens efternamn och en förkortad version av titeln, exempelvis:

 • McGuire, Lived Religion, 72–77.
 • Cruz, ”The Tension between Scholarship and Service”, 65–66.
 • Gehlin, ”Asymmetry and Mutuality”, 204–209.

Följande information ska inte ingå i referenserna:

 • Namn på eventuell skriftserie i vilken publikationen ingår.
 • Namn på förlaget som utgivit publikationen.
 • Fullständiga namn på samtliga författare eller redaktörer när dessa överstiger tre till antalet, använd då endast det första namnet med tillägget ”et al.” enligt följande: Carl-Reinhold Bråkenhielm et al. (red.), Aktuella livsåskådningar: 1. Existentialism, marxism, 6:e uppl., Nora 2006.

Notera att exakta sidhänvisningar alltid ska anges. Undvik därför ”passim”, ”f.” och ”ff.”.

TIDSKRIFTENS PROFIL
Svensk Teologisk Kvartalskrift (STK) har en bred vetenskaplig profil, vilket innebär att tidskriften publicerar artiklar inom ett flertal teologiska och religionsvetenskapliga discipliner. STK är också internationell i den bemärkelsen att forskare från hela världen publicerar sig i tidskriften och att såväl artiklar som recensioner förhåller sig till och bidrar till det globala religionsvetenskapliga samtalet, vilket också kommer till uttryck i det faktum att innehållet är på såväl svenska (eller andra skandinaviska språk) som engelska.

STK värnar samtidigt om sin svenska och nordiska profil. Denna profil utgår ifrån tre kriterier, varav minst ett måste uppfyllas för att redaktionen ska ta publicering av en artikel eller recension i beaktande:

 1. Texten är skriven av en nordisk forskare. Detta innebär att personen har varit eller för närvarande är verksam vid ett lärosäte i Norden.
 2. Texten behandlar ett tema som på ett uppenbart sätt anknyter till Norden.
 3. Texten har sitt ursprung i ett nordiskt sammanhang, såsom ett symposium eller en konferens som hållits vid ett nordiskt lärosäte.

Redaktionen får med jämna mellanrum in artiklar av mycket hög vetenskaplig kvalitet som faller utanför tidskriftens profilområde, vilka därför behöver refuseras. För att undvika det merarbete som den processen orsakar dig som författare ber vi dig att ta hänsyn till ovanstående innan du inkommer med ett artikelförslag.

OM PLAGIAT OCH DUBBELPUBLICERING
Plagiat innebär att en forskare presenterar andras texter, idéer, hypoteser eller liknande som sina egna. Under inga omständigheter får plagiat förekomma i Svensk Teologisk Kvartalskrift (STK) och vi förbehåller oss rätten att kontrollera allt material som inkommer till tidskriften med hjälp av plagiatverktyg. Vid misstanke om plagiat kommer artikeln att refuseras. Skulle plagiat upptäckas efter att artikeln publicerats kan den komma att tas bort från tidskriftens digitala arkiv.

Dubbelpublicering innebär att artiklar med mycket likartat innehåll publiceras i olika tidskrifter, antologier eller liknande. Att utan överenskommelse och utan hänvisning till den ursprungliga publikationen dubbelpublicera strider mot god forskningssed. Det gäller även om artikeln är översatt från ett annat språk.

STK tillåter inte dubbelpublicering. Det innebär att du som författare inte får skicka ett manuskript till STK som redan är under granskning, accepterat för publicering eller föreligger i tryck i en annan tidskrift. Undantag från denna regel kan göras om överenskommelse gjorts i förhand mellan samtliga inblandade parter. Författare förväntas följa de forskningsetiska riktlinjer kring plagiat och publicering som återfinns i Vetenskapsrådets publikation God forskningssed.

Om du som läsare, referentgranskare eller gästredaktör misstänker att plagiat eller dubbelpublicering föreligger råder vi dig att kontakta redaktionen genom att skicka ett meddelande per e-post till stk.red@ctr.lu.se.

PRAKTISK INFORMATION
Artiklar ska skickas via e-post i ett format kompatibelt med Microsoft Word till redaktionssekreteraren på stk.red@ctr.lu.se. Om artikeln innehåller tabeller eller illustrationer ska dessa skickas separat som högupplösta bildfiler. Indikera i texten var dessa ska placeras genom att skriva [Figur 1] eller liknande.

Alla insända artiklar genomgår en inledande granskning av redaktionen, som beslutar huruvida artikeln ska gå vidare till den externa dubbelblinda referentgranskning som tidskriften tillämpar för sina bidrag, då två externa granskare utvärderar artikeln. Ambitionen är att det inte ska dröja mer än tre månader från att en artikel inkommit till att redaktionen återkommer med granskarnas utlåtanden och besked om eventuell publicering.

En tid innan publicering i tidskriften får författaren möjlighet att korrekturläsa den redigerade och satta versionen av artikeln. I regel ges författaren en vecka att återkomma med korrekturfel som behöver åtgärdas.

Samtliga artiklar i Svensk Teologisk Kvartalskrift publiceras med öppen tillgång (Open access) under Creative Commons-licensen CC BY-NC-ND 4.0, vilket innebär att artiklarna får publiceras i sin helhet i andra sammanhang förutsatt att det anges var artikeln ursprungligen publicerades. Artiklarna publiceras på tidskriftens hemsida samtidigt som numret distribuerades i pappersform. För vidare information, se upphovsrättsdeklaration nedan.

Alla frågor om publicering skickas till redaktionssekreteraren via stk.red@ctr.lu.se.

Integritetspolicy

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.