Bidrag

Den här tidskriften tar för tillfället inte emot några bidrag.

Riktlinjer för författare

INNEHÅLL
Det insända manuskriptet ska innehålla följande:

 • Författarens (eller författarnas) namn, akademiska titel, post- och e-postadress.
 • En passande titel och (om så önskas) undertitel till artikeln.
 • Artikeln skriven med typsnittet Times New Roman och radavstånd 1,5. Innehållet ska inte överstiga 40 000 tecken (inkl. fotnoter och blanksteg), vilket motsvarar ungefär 6 000 ord.
 • En sammanfattning på engelska, omfattande 200–250 ord.

REFERENSER
Referenser ska finnas i fotnoter, snarare än i slutnoter eller inbäddade i brödtexten. Första gången en publikation refereras ska följande format användas:

 • Monografi: Meredith B. McGuire, Lived Religion: Faith and Practice in Everyday Life, New York 2008, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195172621.001.0001.
 • Antologibidrag: Faustino M. Cruz, ”The Tension between Scholarship and Service”, i Joyce Ann Mercer & Bonnie J. Miller-McLemore (red.), Conundrums in Practical Theology, Leiden 2016, 60–89, https://doi.org/10.1163/9789004324244_005.
 • Tidskriftsartikel: Sara Gehlin, ”Asymmetry and Mutuality: Feminist Approaches to Receptive Ecumenism”, Studia Theologica: Nordic Journal of Theology 74 (2020), 197–216, https://doi.org/10.1080/0039338X.2020.1789737.

Efterföljande referenser till samma publikation ges genom att återge författarens efternamn och en förkortad version av titeln, exempelvis:

 • McGuire, Lived Religion, 72–77.
 • Cruz, ”The Tension between Scholarship and Service”, 65–66.
 • Gehlin, ”Asymmetry and Mutuality”, 204–209.

Följande information ska inte ingå i referenserna:

 • Namn på eventuell skriftserie i vilken publikationen ingår.
 • Namn på förlaget som utgivit publikationen.
 • Fullständiga namn på samtliga författare eller redaktörer när dessa överstiger tre till antalet, använd då endast det första namnet med tillägget ”et al.” enligt följande: Carl-Reinhold Bråkenhielm et al. (red.), Aktuella livsåskådningar: 1. Existentialism, marxism, 6:e uppl., Nora 2006.

Notera att exakta sidhänvisningar alltid ska anges. Undvik därför ”passim”, ”f.” och ”ff.”.

PRAKTISK INFORMATION
Artiklar ska skickas via e-post i ett format kompatibelt med Microsoft Word till redaktionssekreteraren på stk.red@ctr.lu.se. Om artikeln innehåller tabeller eller illustrationer ska dessa skickas separat som högupplösta bildfiler. Indikera i texten var dessa ska placeras genom att skriva [Figur 1] eller liknande.

Alla insända artiklar genomgår en inledande granskning av redaktionen, som beslutar huruvida artikeln ska gå vidare till den externa dubbelblinda referentgranskning som tidskriften tillämpar för sina bidrag. Ambitionen är att det inte ska dröja mer än tre månader från att en artikel inkommit till att redaktionen återkommer med granskarnas utlåtanden och besked om eventuell publicering.

En tid innan publicering i tidskriften får författaren möjlighet att korrekturläsa den redigerade och satta versionen av artikeln. I regel ges författaren en vecka att återkomma med korrekturfel som behöver åtgärdas.

Samtliga artiklar i Svensk Teologisk Kvartalskrift publiceras med öppen tillgång (Open access) under Creative Commons så kallade NC-ND-licens, vilket innebär att artiklarna får publiceras i sin helhet i andra sammanhang förutsatt att det anges var artikeln ursprungligen publicerades. Artiklarna publiceras på tidskriftens hemsida med sex månaders fördröjning räknat från den dag som det aktuella numret distribuerades i pappersform. För vidare information, se upphovsrättsdeklaration nedan.

Alla frågor om publicering skickas till redaktionssekreteraren via stk.red@ctr.lu.se.

Integritetspolicy

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.