Om tidskriften

Svensk Teologisk Kvartalskrift påbörjade sin utgivning 1925 på initiativ av Gustaf Aulén, som 1913–1933 var verksam som professor i systematisk teologi vid Lunds universitet. Redan i det första numret uttryckte redaktionen att tidskriften å ena sidan skulle erbjuda en orienterande översikt över det fortgående teologiska forskningsarbetet och å andra sidan utgöra ett språkrör för nutida svensk teologi. Denna tradition lever vidare genom de artiklar, debattinlägg och recensioner som publiceras i varje nummer av tidskriften.

Publiceringsfrekvens

Svensk Teologisk Kvartalskrift utkommer med fyra nummer per år.

Prenumerera

Önskar du prenumerera på Svensk Teologisk Kvartalskrift? Kontakta i sådana fall redaktionssekreteraren Martin Nykvist, stk.red@ctr.lu.se. Uppge namn och adress.

Prenumerationsavgiften är 300 kr per år (190 kr för studerande) inom Sverige och 400 kr för övriga världen. Summan insättes på BankGiro 5945-4876.

Referentgranskning

Svensk Teologisk Kvartalskrift är en referentgranskad tidskrift. De artiklar som inkommer till tidskriften granskas av två från redaktionen fristående ämnesexperter utifrån givna riktlinjer. Granskningen är i den mån det är möjligt dubbelblind, det vill säga att författarna och granskarna är anonyma i relation till varandra.

Med stöd från

Svensk Teologisk Kvartalskrift utges med stöd från:

Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons stiftelse)

Olaus Petristiftelsen

Hilda och Håkan Theodor Ohlssons stiftelse

Stiftelsen C L Lindauers fond