Doktoranders behov av och förväntningar på handledningen - ett genusperspektiv

Authors

  • Hanna Modin
  • Elna Heimdal Nilsson
  • Jenny Rissler
  • Ida Truedsson

Keywords:

forskarhandledning, genus, doktorander

Abstract

Det har tidigare rapporterats att det finns skillnader i vad manliga och kvinnliga doktorander förväntar sig av handledningen och hur nöjda de är med sin situation. För att undersöka detta samt se om dessa skillnader kan identifieras vid LTH har tre studier genomförts; en enkätstudie bland doktorander, en intervjustudie av disputerade kvinnliga forskare, samt en enkätstudie bland erfarna forskarhandledare vid LTH. I denna rapport summeras resultaten av de tre studierna, och några beröringspunkter lyfts fram. De viktigaste tendenserna som framkommer gäller nätverkande samt behov av uppmuntran. Resultat från enkäten för doktorander tyder på att de kvinnliga doktoranderna upplever ett större behov av hjälp med att skapa ett professionellt nätverk än deras manliga kollegor. Som en kontrast till detta menar forskarhandledarna att hjälp med att kontaktskapande inte hör till de viktigare uppgifterna de har som handledare. Vid intervjuer med disputerade kvinnliga forskare framkom att de önskat mer hjälp med nätverkande och annan förberedelse för fortsatt karriär.

Published

2013-05-13