Considérations sur la modernisation et la redéfinition de la physionomie néolatine du roumain. Deux siècles d’influence française

/ Considerations on modernizing and redefining the neolatinic physiognomy of the Romanian language. Two centuries of French influence

  • Constantin Ioan Mladin Ss. Cyril and Methodius University of Skopje
Keywords: Romanian language; French language; Latin; Phonetic changes; Semantic changes, Franchising;, English language;, modern language;

Abstract

This contribution discusses the transformations of the Romanian language (in parallel with the modernization of the Romanian public institutions) inspired or triggered by the "French model".

After some conceptual and terminological considerations (re-latinization, re-romanization, Latin-Roman occidentalization, re-occidentalization, modernity in the dynamics of the language), the author evokes the circumstances (historical, political, economic, cultural, social) that favored the franchizing of the Romanian language and details this process from a chronological perspective (the Hungarian and German branches, the Greek branch, the Russian branch).

With the help of relevant examples, the most significant changes brought to Romanian by French influence (phonetic, lexical, semantic, morphosyntactic changes) are presented.

The article insists on some complementary vectors in the process of franchising the Romanian language: the Phanariot princes, the preceptors and secretaries of the aristocratic families, the French consuls in the Romanian Principalities, the young people who had studied abroad and the emancipated women, the literature, the press, and the Francophone education.

Author Biography

Constantin Ioan Mladin, Ss. Cyril and Methodius University of Skopje

Constantin-Ioan MLADIN, PhD, Associate Professor of Romanian at the “1 Decembrie 1918” University of Alba-Iulia (Romania) and at the “Blaže Koneski” Faculty of Philology at the “Ss. Cyril and Methodius” University in Skopje (Republic of North Macedonia).

Author of 4 linguistics books (Probleme ale terminologiei sintactice moderne în româna contemporană, 2003; Probleme de sintaxă. Relaţii şi funcţii sintactice, 2006; Sintaxa limbii române. Unităţile sintactice, 2006; Risk, Language and Identification in the Network Society. The impact of New Media on Intercultural Communication, 2011) and more than 220 studies and scientific articles at home and abroad.

His research interests focus on general linguistics, Romanian and French linguistics, orthography, lexicology, semantics, pragmatics, and dialectology.

He is a member in several national and international associations such as Centrul Interuniversitar Multilingv (Moldova State University, Kishinev), Ligue de Cooperation Culturelle et Scientifique Roumanie-France (France, Bucharest), Societatea Română de Dialectologie (Cluj-Napoca), Societatea Română de Lingvistică Romanică, Societatea de Ştiinţe Filologice din România, Asociaţia Culturală A. Philippide (Jassy).

References

*BNSRM – Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Populația Republicii Moldova la momentul Recensământului este de 2 998 235 /The Population of the Republic of Moldova at the Time of the Census is 2 998 235/ [http://www.statistica.md/].

*DCR1 – Dimitrescu, Florica (1982). Dicționar de cuvinte recente /Dictionary of Recent Words/. București : Editura Albatros.

*DCR2 – Dimitrescu, Florica (19972). Dicţionar de cuvinte recente /Dictionary of Recent Words/. [Bucureşti] : Editura Logos.

*DEI – Candrea, Ioan-Aurel (1931). Dicționarul enciclopedic ilustrat /Illustrated Encyclopaedic Dictionary/. București : Cartea Românească.

*DER 1962-1966 – Academia Republicii Populare Române. Dicționar enciclopedic român /Romanian Encyclopedic Dictionary/, [éd. Dimitrie Macrea]. București : Editura Politică, 1962-1966.

*DILF – Costachescu, Adriana; Daniela Dinca, Ramona Dragoste, Mihaela Popescu, Gabriela Scurtu. Dicționar de împrumuturi din limba franceză – Cuvinte împrumutate din limba franceză / Cuvinte cu etimologie multiplă (inclusiv franceză) /Dictionary of French Loanwords – Words Borrowed from French / Multiple Etymology Words (including French)/. Craiova : Editura Universitaria, 2009.

*DLRM – Academia Republicii Populare Române. Dicționarul limbii române moderne /The Dictionary of Modern Romanian/, [éd. Dimitrie Macrea]. [București] : Editura Academiei Republicii Populare Române, 1958.

*DTP – Dicționar tehnic poliglot : română-rusă-engleză-germană-franceză-maghiară /Multilingual Technical Dictionary: Romanian-Russian-English-German-French-Hungarian/. București : Editura Tehnică, 1963.

*INS – Institutul Național de Statistică. Recensământul populației și al locuințelor 2011 – demers statistic de importanță strategică pentru România – 20-31 Octombrie 2011 : Populația stabilă pe sexe, după limba maternă – categorii de localități, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe /The Population and Housing Census of 2011 – a Statistically Significant Strategic Issue for Romania – 20-31 October 2011: Stable Population by Gender, by Native Language – Categories of Places, Macroregions, Development Regions and Counties/ [www.recensamantromania.ro/].

*Istoria Românilor (2002). Vol. VI, Românii între Europa clasică și Europa Luminilor (1711-1821) / Romanians between Classical Europe and Europe in the Age of Enlightenment/ [éd. Paul Cernovodeanu, Nicolae Edroiu]. București : Editura Enciclopedică.

*UL – Union latine. Le roumain /Romanian/ [http://www.unilat. org/].

*VRLR – Universitatea București / Institutul de Lingvistică. Vocabularul reprezentativ al limbilor romanice /The Representative Vocabulary of the Romance Languages/, [éd. Marius Sala]. București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1988.

*MERPMR – Ministerstvo ekonomicheskogo razvitiya Pridnestrovskoy Moldavskoy Respubliki, Statisticheskiy yezhegodnik PMR 2016 / Statistical Yearbook Transnistria 2016 / [http://mer.gospmr.org/pechatnye-izdaniya/].

*RZS – Republički Zavod za Statistiku, Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. u Republici Srbiji. Veroispovest, maternji jezik i nacionalna pripadnost. Podaci po opštinama i gradovima. Beograd, 2013 / Census of Population, Households and Housing 2011 in the Republic of Serbia. Religion, Native Language, and Nationality. Data by Municipalities and Cities/. Belgrade, 2013.

Adamescu, Gheorghe (1938). Adaptarea la mediu a neologismelor /The Adaptation of Neologisms to the Environment/. București : Monitorul Oficial și Imprimeriile statului / Cartea românească.

Alecsandri, Vasile (1968). Chirița în provinție /Madam Chirița in the Countryside/. In Teatru [éd. notes, bibliographie G. Pienescu]. București : Editura Tineretului.

Alistar, Dumitru (1973). Contribuții la studiul influenței limbii franceze asupra limbii române în prima jumătate a secolului al XIX-lea /Contributions to the study of the influence of French on the Romanian language in the first half of the 19th century/. București : Centrul de Multiplicare al Universității din București.

Avram, Mioara (1958). « Mijloace morfologice de diferențiere lexicală în limba română » /“Morphological means of lexical differentiation in Romanian”/. In Studii și Cercetări Lingvistice, IX, 1958, nº 3, pp. 315-332.

Avram, Mioara (1982). « Contacte între română și alte limbi romanice » /“Contacts between Romanian and other Romance languages”/. In Studii și Cercetări Lingvistice, XXXIII, nº 3, pp. 253-259.

Barborică, Elena (1977). « Momentul 1848 : circulația neologismelor » /“The 1848 Moment: the movement of neologisms”/. In Beträge zur Geschichte des Politisch-Sozialen Wortschaftzes der Rumänischen Sprache. Leipzig : Karl-Marx-Universität, pp. 105-110.

Berejan, Silviu (1964). « Perechi corelative de substantive » /“Correlative pairs of nouns”/. In Cultura Moldovei, 6 févr., 1964, nº 11 (912).

Blochwitz, Werner (1970). « Le néologisme de sens dans le vocabulaire politique du français contemporain » /“The neologism of meaning in the political vocabulary of contemporary French”/. In Actele celui de-al XII-lea Congres International de Lingvistica si Filologie Romanica, Vol. I, pp. 905-912.

Bolintineanu, Dimitrie (1961). Opere alese /Selected works/, Vol. II. București : Editura pentru Literatură.

Brătianu, I. C. (1937). « Memoriu asupra românilor dat împăratului Napoleon III » /“Romanians' Memoire given to Emperor Napoleon III”/. In Românul (Romanulu), nº 340, 6 décembre, 1861, repris in Acte și cuvântări, Vol. I, București [éd. G. Marinescu, C. Grecescu]. Imprimeriile Independența, pp. 31-32.

Brunot, Ferdinand (1967). Histoire de la langue française des origines à 1900. IV. Le XVIIIe siècle, VIII. Le français hors de la France au XVIIIe siècle /History of the French language from its origins to 1900. IV. The 18th century, VIII. French outside France in the 18th century/. Paris : Librairie Armand Colin.

Brunot, Ferdinand (1968). Histoire de la langue française, des origines à nos jours, Tome XI : Le français au dehors sous la Révolution, le Consulat et l’Empire /History of the French language, from the origins to the present day, Volume XI: French abroad during the Revolution, the Consulate and the Empire/. Paris : Librairie Armand Colin.

Butiurcă, Doina (2005). « Influența franceză » /“The French Influence”/. In The Proceedings of the European integration-between tradition and modernity Congress. Târgu Mureș : Editura Universității « Petru Maior », Vol. / nº 1, pp. 206-212.

Butiurcă, Doina (2007). « De la quête identitaire à la super-couche linguistique européenne dans les langues nationales (avec application à la langue roumaine) » /“From the quest for identity to the European language superstratum in national languages (with application to the Romanian language)”/. In Analele Universității din Craiova, Seria Științe Filologice. Langues et Littératures Romanes, XI, nº 1, pp. 104-113.

Călinescu, G. (1982). Istoria literaturii române de la origini până în prezent /The history of Romanian literature from the origins to the present/. București : Minerva.

Ciompec, Georgeta (1962). « Variantele sufixelor -ant / -ent, -anță / -ență din limba română » /“Variants of Romanian suffixes -ant / -ent, -anță / -ență”/. In SMFC, Vol. III. București : Editura Academiei, pp. 129-141.

Cornea, Paul (1972). Originile romantismului românesc /The origins of Romanian Romanticism/. București : Editura Minerva.

Craia, Sultana (1995). Francofonie și francofilie la români /Francophonie and Francophilia to the Romanians/. Iași : Editura Demiurg.

Densusianu, Ovid (1977). Opere /Works/. Vol. III [éds. B. Cazacu, V. Rusu, I. Șerb]. București : Minerva.

DER 1958-1966 – Ciorănescu, Alexandru (1958-1966). Dicționarul etimologic român /The Romanian etymological dictionary/. Tenerife : Universidad de la Laguna.

Djuvara, Neagu (1989). Les Pays roumains entre Orient et Occident. Les Principautés danubiennes au début du XIXe siècle /The Romanian countries between East and West. The Danubian Principalities at the beginning of the 19th century/. [Cergy-Pontoise, France] : Publications Orientalistes de France.

Drouhet, Charles (1983). Studii de literatură română și comparată /Romanian and Comparative Literature Studies/. București : Eminescu.

Druța, Inga (2003). « Considerații privind mișcarea lexicului actual » /“Considerations on the movement of the current lexicon”/. In Limba română (Chișinău), XIII, nº 2-3, 2003, pp. 32-34.

Dumas, Felicia (2012). « La langue française et son enseignement en Roumanie : tradition, histoire et actualité » /“The French language and its teaching in Romania: tradition, history and news”/. In Éducation et Sociétés Plurilingues, n° 33-décembre, pp. 3-14.

Dumas, Olivier. « La présence culturelle française à Iasi de 1881 à 1914 » /“The French cultural presence in Jassy from 1881 to 1914”/ [https://olivierdumas.wordpress.com/].

Durandin, Catherine (1981). « La politique française et les Roumains 1878-1913 : à la recherche d’une influence » /“French politics and the Romanians 1878-1913: in search of influence”/ (compte-rendu). In Revue des Études Slaves, LIII-LIV, pp. 637-641.

Eliade, Pompiliu (1982). Influența franceză asupra spiritului public în România /The French influence on the public spirit in Romania/ [trad. : Aurelia Creția], Vol. I-II, București : Univers.

Epure, Violeta-Anca (2015). « Instrucția și educația în Principatele române prepașoptiste. Observatori și aporturi franceze din ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea până la 1821 (I) » /“The instruction and the education in the Romanian Principalities before the Revolution of 1848. French observers and contributions from the last decades of the 18th century to 1821”/ (I). In Terra Sebvs, Acta Mvsei Sabesiensis, 7, pp. 411-430

Epure, Violeta-Anca (2016). « Instrucția și educația în principatele române prepașoptiste. Observatori și aporturi franceze de la 1821 până în ajunul Revoluției de la 1848 (II) » /“The instruction and the education in the Romanian Principalities before the Revolution of 1848. French observers and contributions from the last decades of the 18th century to 1821/. In Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 8, 2016, pp. 279-295.

Evmoon, Delphine (2013). Roumanie. Un autre regard /Romania. Another look/. Paris : Éditions Le monde autrement.

Galdi, Ladislau (1939). Les mots d’origine néo-grècque en roumain à l’époque des Phanariotes /Words of Neo-Greek origin in Romanian at the time of the Phanariotes/. Budapest : P. Pázmány.

Georgescu, Vlad (1992). Istoria Românilor /History of Romanians/. București : Humanitas.

Giurescu, Constantin C. (1966). Istoria Bucureștilor. Din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre /History of Bucharest. From ancient times to our day/. București : Editura Pentru Literatură.

Goldiș-poalelungi, Ana (1973). L’influence du français sur le Roumain (Vocabulaire et syntaxe) /The influence of French on Romanian (Vocabulary and syntax)/. Paris : Les Belles lettres.

Gorun, Hadrian (2006). Relațiile româno-franceze în anii neutralității României 1914-1916 /Romanian-French Relationships in Romania's Neutrality Years 1914-1916/. Craiova : Editura Universitaria.

Graur, Al. (1965). La romanité du Roumain //. București : Editura Academiei.

Graur, Al. (1968). « L’importance du roumain pour les études de linguistique romane » /“The importance of Romanian for studies of Romance linguistics”/. In Les Travaux du Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes, Bucarest, pp. 7-15.

Hristea, Theodor (1960). « Probleme de etimologie în ‘Dicționarul limbii române moderne’ » /“Etymological problems in the ‘Dictionary of Modern Romanian”/. In Studii și Cercetări Lingvistice, XI, nº 2, pp. 235-257.

Hristea, Theodor (1975). « Calcul internațional » /“The international calque” In Studii și Cercetări Lingvistice, XXVI, nº 5, pp. 499-505.

Hristea, Theodor (1984). Introducere în studiul frazeologiei /Introduction to the study of phraseology/. In Sinteze de limba română. București : Editura Albatros, pp. 100-161.

Hristea, Theodor (1997). « Tipuri de calc în limba română » /“Types of calque in Romanian”/. In Limbă și Literatură, XLII, Vol. III-IV, pp. 10-29.

Hugo, Victor (1912). Œuvres completes /Complete Works/. Vol. 23, Théâtre, tome I (Cromwell, Hernani). Librairie Ollendorff.

Ibrăileanu, Garabet (1984). Spiritul critic în cultura românească /The critical spirit in Romanian culture/. București : Editura Minerva.

Iliescu, Maria (2003-2004). « Din soarta împrumuturilor românești din franceză » /“From the fate of Romanian loans in French”/. In Analele Științifice ale Universității « Al. I. Cuza » din Iași (serie nouă), secțiunea III, Lingvistică. Studia linguistica et philologica in honorem D. Irimia, tomes XLIX-L, pp. 277–280.

Ionescu, Nae (1931). « O legătură de dragoste… unilaterală » /“A… unilateral love affair”/. (Cuvîntul, 18 juin 1931). In Nae Ionescu, Roza vânturilor. Chișinău: Hyperion, p. 103.

Ioniță, Alexandrina (2007). Carte franceză în Moldova până la 1859 /French Book in Moldova until 1859/. Iași : Casa Editorială Demiurg.

Iordan, Iorgu (1956). Limba română contemporană /Contemporary Romanian language/. București : Editura Ministerului Învațământului.

Iordan, Iorgu (1970). « Importanța limbii române pentru studiile de lingvistică romanică » /“The Importance of Romanian Language for the Studies of Romance Linguistics”/. In Actele celui de al XII-lea Congres de lingvistică și filologie romanică, I, București, Vol. I, pp. 67-76.

Iorga, Nicolae (1918). Histoire des relations entre la France et les Roumains /History of relations between France and Romanians/, [préf. Charles Bémont]. Paris : Payot et cie.

Iorga, Nicolae (1924). « La pénétration des idées de l’Occident dans le Sud-Est de l’Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles » /“The penetration of Western ideas in South-East Europe in the 17th and 18th centuries”/. In Revue historique du Sud-Est européen, I, no 4-6, pp. 19-27.

Iorga, Nicolae (1910-1911). « Partea Românilor din Ardeal și Ungaria în cultura românească (influențe și conflicte) ». In Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice, série II, tome XXXIII, p. 771-772.

Iorga, Nicolae (1933). Histoire de l’enseignement en Pays Roumains /History of Education in Romanian Countries/ [trad. Alexandrine Dumitrescu]. Bucarest : Édition Caisse des Écoles.

Ivănescu, G. (1980). Istoria limbii române /History of Romanian/. Iași : Editura Junimea.

Jakobson, Roman (1963). Essais de linguistique générale /General linguistics essays/. Paris : Minuit.

Lascu-pop, Rodica (1994). « Interférences culturelles franco-roumaines (XVIIIe-XIXe siècles) » /“French-Romanian cultural interference (18th-19th centuries)”/. In Francofonia 3, Cadiz, pp. 87-97.

Lăzărescu, Dan A. (1985). Imaginea României prin călători /Romania's image through travelers/. Vol. I, 1716-1789. București : Editura Sport-Turism.

Lungu Badea, Georgiana (2013). Idei și metaidei traductive românești (secolele al XVI-lea -al XXI-lea) /Romanian Translatable Ideas and Meta-Ideas (16th-21st centuries)/. Timișoara : Editura Eurostampa.

Lungu Badea, Georgiana, [éd.] (2006). « Instrumente de traducere » /“Translation tools”/. In Repertoriul traducătorilor români de limbă franceză, italiană, spaniolă (secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea) : Studii de istorie a traducerii, Vol. 1. Timişoara : Editura Universităţii de Vest, pp. 336-348.

Lupu, Coman (1999). Lexicografia românească în procesul de occidentalizare latino-romanică a limbii române moderne (1780-1860) /The Romanian Lexicography in the Latin-Roman Western Romanic Occidental Process of Modern Romanian Language (1780-1860)/. București : Logos.

Macrea, Dimitrie (1970). « Terminologia științifică și tehnică în limba română contemporană » /“The Scientific and Technical Terminology in Contemporary Romanian”/. In Studii de lingvistică română, București : Editura Sidactică și Pedagogică, pp. 29-37.

Macrea, Dimitrie (1982). Probleme ale structurii și evoluției limbii române /Problems of the structure and evolution of the Romanian language/. București : Editura Științifică și Enciclopedică.

Maiorescu, Titu (1978). Critice /Critics/ [éd., tableau chronologique : Domnica Filimon]. București : Editura Eminescu.

Mancaș, Mihaela (1974). Istoria limbii române literare. Perioada modernă (secolul al XIX-lea) /History of Romanian literary language. Modern Period (19th Century)/. București : Tipografia Universității București.

Marinache, Oana (2015). « New data on the foreign architects active in the public service of Wallachia in the first half of the 19th century ». In Revue des Études Sud-Est Européennes, LIII, nº 14, pp. 263-277.

Marinescu, Luiza (2005). Caragealii, o familie de scriitori. Monografie /Carageals, a family of writers. Monograph/. Bucureşti : Editura Muzeul Literaturii Române.

Meillet, Antoine (1926). Linguistique historique et linguistique générale /Historical Linguistics and General Linguistics/. Tome I. Paris : Librairie C. Klincksieck.

Mitrofan, Adina-Simona; Ludmila Fuior (2012). « Influența limbii franceze asupra limbii române literare (perspectivă diacronică) » /“Influence of French on Romanian literary language (diachronic perspective)”/. In Studia Universitatis, Revistă științifică a Universității de Stat din Moldova, nº 4 (54), pp. 69-73.

Mladin, Constantin-Ioan (2013a). « Autour des emprunts lexicaux au français dans le macédonien. (I) Aperçu historique » /“Around lexical loans to French in Macedonian. (I) Historical overview”/. In Probleme de lingvistică generală şi romanică, tome III, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, pp. 46-52.

Mladin, Constantin-Ioan (2013b). « Autour des emprunts lexicaux au français dans le macédonien. (II) Typologie, dynamique et adaptation des emprunts » /“Around lexical loans to French in Macedonian. (II) Typology, dynamics and adaptation of loans”/. In Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica, an 14, tome 2, pp. 307-319.

Mladin, Constantin-Ioan (2018). « Remarques marginales sur les gallicismes roumains (théorie, taxinomie, études de cas) » /“Marginal remarks on Romanian gallicism (theory, taxonomy, case studies)”/. In Du monème au texte : paramètres lexico-sémantiques et discursifs, tome IV, [éd. Ion Guţu], Chişinău : CEP USM, pp. 63-71.

Moldovanu, Gheorghe (2003-2004). « Evoluția limbii române între norme și dogme » /“The Evolution of the Romanian language between norms and dogmas”/. In Analele Științifice ale Universității « Al. I. Cuza » din Iași (serie nouă), secțiunea III, Lingvistică. Studia linguistica et philologica in honorem D. Irimia, tomes XLIX-L, pp. 339-347.

Moldovanu-Cenușa, Ioana (2013). « Influența franceză în cadrul arhitecturii limbii române. Teoria ‘relatinizării’ sau a ‘reromanizării’ » /“French Influence in Romanian Language Architecture. The theory of ‘relatinization’ or ‘reromanization’”/. In Philologica Jassyensia, IX, nº 1 (17), pp. 183-194.

Moroianu, Cristian (2003). « Un aspect al calcului lingvistic în limba română » /“An aspect of linguistic calque in Romanian”/. In Aspecte ale dinamicii limbii române actuale (II) [éd. Gabriela Pană-Dindelegan]. București : Editura universității din București, pp. 377-388.

Moroianu, Cristian (2009). « Les principales étapes de l’évolution du vocabulaire de la langue roumaine à l’époque moderne » /“The main stages of the evolution of the vocabulary of the Romanian language in modern times”/. In Analele Universității București. Limba și Literatura Română, LVIII, pp. 103-116.

Munteanu, Șt.; Vasile D. Țâra (1978). Istoria limbii române literare /History of Romanian literary language/. București : Editura Didactică şi Pedagogică.

Mureşanu Ionescu, Marina (2012). « Histoire de l’histoire littéraire française à l’Université de Iaşi » /“History of French literary history at the University of Jassy”/. In Historia Universitatis Iassiensis, Revista Muzeului Universităţii « Alexandru Ioan Cuza », Iaşi, nº III, pp. 135-149.

Nalèche, Louis (de) (1856). La Moldo-Valachie /Moldo-Wallachia/. Paris : Imprimerie Walder.

Nemeș, Constantin (2010). Ziua Francofoniei – prilej de rememorare /“Francophonie Day – a Remembrance Day”/ [http://altmarius.ning.com/m/].

Niculescu, Alexandru (1978). Individualitatea limbii române între limbile romanice /The individuality of the Romanian language between the Romance languages/. Vol. II. București : Editura Științifică și Enciclopedică.

Niculescu, Alexandru (2001). « Occidentalizarea limbii și culturii românești » /“The Occidentalisation of Romanian language and culture”/. In România literară, nº 45, pp. 12-13.

Oancea, Ileana; Luminița Panait (2002). Schiță de istorie a romanității /Historic Blueprint of Romanity/. Timișoara : Excelsior Art.

Oprea I.; R. Nagy (2002). Istoria limbii române literare, Epoca modernă /History of the Romanian literary language. Modern age/. Suceava : Editura Universității Suceava.

Oțetea, Andrei (1932). « Înființarea consulatelor franceze în țările române » /“Establishment of French consulates in Romanian countries”/. In Revista istorică, XVIII, nº 10-12, pp. 330-349.

Păuș, Viorica Aura (2010). « La diffusion du français dans l’espace roumain, facteur de progrès culturel et de renforcement de l’identité linguistique – approche historique de l’enseignement » /“The diffusion of French in Romanian space, factor of cultural progress and reinforcement of linguistic identity – historical approach to teaching”/. In Lucrarile Simpozionului international Cartea. România. Europa., Ediţia a II-a – 550 de ani de la prima atestare documentară a oraşului Bucureşti, Bucureşti : Editura Biblioteca Bucureştilor, pp. 134-148.

Ploscaru, Cristian (2012). « Câteva considerații privind influența franceză asupra culturii politice din Principatele române în primele patru decenii ale veacului al XIX-lea » /“Some Considerations on French Influence on Political Culture in the Romanian Principalities in the First Fourties of the 19th Century”/. In Studii și materiale de istorie modernă, Vol. XXV, pp. 45-79.

Provata, Despina (2011). « Construction identitaire et enseignement du français en Grèce au XIXe siècle » /“Identity construction and teaching of French in Greece in the 19th century”/. In Identities in the Greek world (from 1204 to the present day) [éd. Konstantinos A. Dimadis]. Athènes : European Society of Modern Greek Studies, pp. 281-291.

Pușcariu, Sextil (1974). Cercetări și studii /Research and studies/ [éd. Ilie Dan]. București : Editura Minerva.

Pușcariu, Sextil (1976). Limba română, I. Privire generală /Romanian, I. Overview/ [préf. G. Istrate ; notes, bibliographie : Ilie Dan]. București : Editura Minerva.

Radu, Andrei (1982). Cultura franceză la românii din Transilvania până la Unire /The French culture of the Romanians from Transylvania to the Union/. Cluj-Napoca : Dacia.

Ralea, Mihai (1997). Fenomenul românesc /The Romanian phenomenon/. București : Albatros.

Réau, Louis (1938). L’Europe française au Siècle des Lumières /French Europe in the Age of Enlightenment/. Paris : Albin Michel.

Recordon, François (1821). Lettres sur la Valachie, ou Observations sur cette province et ses habitants, écrites de 1815 à 1821, avec la réalisation des derniers évènements qui y ont eu lieu /Letters on Wallachia, or Observations on this province and its inhabitants, written from 1815 to 1821, with the realization of the last events which took place there/. Paris : Lecointe et Durey.

Reinheimer-Râpeanu, Sanda (2001). Lingvistica romanică. Lexic – Fonetică – Morfologie /Romanic linguistics. Lexic – Phonetics – Morphology/. Timișoara – București : Editura BIC ALL.

Reinheimer-Rapeanu, Sanda (2004). Les emprunts latins dans les langues romanes /Latin borrowing in Romance languages/. București : Editura Universității din București.

Rivarol, Antoine (de) (1784). De l’homme, de ses facultés intellectuelles, et de ses idées premières et fondamentales par A.C. Rivarol. Suivi de son Discours sur l’universalité de la langue française (1784) /Of man, his intellectual faculties, and his first and fundamental ideas by A.C. Rivarol. Follow-up of his speech on the universality of the French language (1784)/, Université d’Oxford : 1800 [https : //books.google.mk/books].

Rosetti, Alexandru; Boris Cazacu; Liviu Onu (1971). Istoria limbii române literare /History of Romanian literary language/. Vol. I. București : Minerva.

Russo, Alecu (1942). Opere complete /Complete works/ [éd. Lucian Predescu]. București : Cugetarea – Georgescu Delafras.

Seche, Mircea (1966). Schiță de istorie a lexicografiei române. /History sketch of Romanian lexicography/ Vol. I, De la origini până la 1880. București : Editura Științifică.

Sferle, Adriana (2009). « Néologie juridique en roumain » /“Legal neology in Romanian”/. UniTerm, nº 7, pp. 33-49.

Simachko, Maurice (1992). La Sémiramis du Nord /The Northern Semiramis/. [Paris] : Gallimard.

Stoichițoiu Ichim – Stoichițoiu Ichim, Adriana. L’influence française sur le vocabulaire des termes chromatiques du roumain contemporain /French influence on the vocabulary of chromatic terms of contemporary Romanian/ [http://www.atilf.fr/cilpr2013/].

Stoichițoiu-Ichim, Adriana (2001). Vocabularul limbii române actuale. Dinamică, influențe, creativitate /Current vocabulary of the Romanian language. Dynamics, influences, creativity/. [București] : All.

Țâra, Vasile D. (1982-1983). « Despre ‘reromanizarea’ limbii române literare » /“About the ‘re-romance’ of the Romanian literary language”/. In Analele Universității « Alexandru Ioan Cuza » din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, XXVIII-XXIX, pp. 173-178.

Tărâță, Zinaida (2012). « Reflexe ale influenței franceze în lexicul românesc » /“Reflections of French influence in the Romanian lexicon”/. In Limbaj și context. Revistă de lingvistică, semiotică și știință Literară, IV, nº 1, pp. 200-205.

Tarde, Gabriel (2001). Les lois de l’imitation /The laws of imitation/. Paris : Les empêcheurs de penser en rond.

Todoran, Romulus (1959). « Despre neologisme terminate în -ie » /“About neologisms finished in -ie”/. In Cercetări de Lingvistică, IV, nº 1-2, pp. 209-211.

Treps, Marie (2009). Les Mots migrateurs. Les tribulations du français en Europe /Migratory Words. The tribulations of French in Europe/. Paris : Seuil.

Ursu, Despina (1965). « Încadrarea morfologică a verbelor neologice în limba română din perioada 1760-1860 » /“Morphological framing of neologisms in Romanian from 1760-1860”/. In Limba Română, XIV, nº 3, pp. 371-379.

Ursu, N. A. (1962). Formarea terminologiei științifice românești /Formation of Romanian scientific terminology/. București : Editura Științifică și Pedagogică.

Valcan, Ciprian (2007-2008). « La culture roumaine : complexes d’intériorité, modernisation, problèmes d’identité » /“Romanian culture: complex interiority, modernization, problems of identity”/. In Oasis, Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales, CIPE, Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia, nº 13, pp. 89-114.

Vasile, Dinu (2004). « La situation du français en Roumanie » /“The situation of French in Romania”/. In Françoise Argod-Dutard [éd.] Quelles perspectives pour la langue française ? Rennes : Presses universitaires de Rennes, pp. 229-234.

Vesa, Vasile (1975). România și Franța la începutul secolului al XX-lea (1900-1916) /Romania and France at the beginning of the 20th century (1900-1916)/. Cluj-Napoca : Dacia.

Wüest, Jakob (2009). « La notion de diamésie est-elle nécessaire ? » /“Is the notion of diamesia necessary ?”/. In Travaux de linguistique, 2, n° 59, pp. 147-162.

Xenopol, A. D. (1897-1898). « Studiu asupra Constituţiunii din 1822 » /“Study on the Constitution of 1822”/. In Analele Academiei Române. Memoriile Secțiunii Istorice, Academia Română. București, série II, tome XX, pp. 152-180.

Xenopol, A. D. (1909). Les Roumains. Histoire, état matériel et intellectuel. Huit leçons faites au Collège de France /Romanians. History, material and intellectual state. Eight lessons at the Collège de France/. Paris : Librairie Ch. Delagrave.

Published
2019-05-16
How to Cite
Mladin, C. I. (2019). Considérations sur la modernisation et la redéfinition de la physionomie néolatine du roumain. Deux siècles d’influence française: / Considerations on modernizing and redefining the neolatinic physiognomy of the Romanian language. Two centuries of French influence. Swedish Journal of Romanian Studies, 2(1), 124-181. https://doi.org/10.35824/sjrs.v2i1.18150

Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.