Vol 93 (2018): Predikan – i tid och otid

					Visa Vol 93 (2018): Predikan – i tid och otid

Trots allt prat om sekularisering är predikan ännu den i särklass vanligaste formen av offentligt tal i vårt land. Predikanter träder bokstavligen upp ”i tid och otid” (2 Tim. 4:2), liksom de har gjort genom hela kyrkans historia. De sex artiklarna i denna årsbok handlar om predikan både historiskt (”i tid”) och principiellt (”i otid”).

Katarina Hallqvist och Erik Claeson har hämtat upp texter ur den stora skatt av predikningar som finns bevarad från det medeltida birgittinklostret i Vadstena. Hallqvist visar hur bröderna i klostret försökte vägleda sina åhörare på ”fullkomnandets väg”, Claeson hur de anpassade sig till olika ähörargrupper. I en annan historisk studie undersöker Sivert Angel vad senmedeltidens och 1500-talets predikan i Norden har att säga om uppståndelsekroppen och påvisar överraskande förändringar och förskjutningar över tid.

Frida Mannerfelt slår en bro mellan då och nu genom ett fågelperspektiv på innehållet i svenska läroböcker om predikan från 1903 till i dag. Clara Nystrand utforskar hur sekulariseringen påverkar nutida predikan genom att granska vad präster i Skåne säger om Gud. Carina Sundberg, slutligen, förmedlar tankar från Sydafrika och USA om korsets dårskap och predikantens uppgift: Finns det möjligen en”dårskapens hermeneutik”?

Årsboken innehåller även recensioner av ett tjugotal nya publikationer om gudstjänst, predikan, kyrkokonst och kyrkomusik samt notiser om böcker att notera.

Författarna:

Katarina Hallqvist, teol. och fil. kand., organist

Erik Claeson, teol. master, doktorand vid Lunds universitet

Sivert Angel, teol. dr, rektor för Oslo universitets praktisk-teologiska seminarium

Frida Mannerfelt, teol. master, doktorand vid Teologiska högskolan Stockholm

Clara Nystrand, teol. master, universitetspräst i Malmö

Carina Sundberg, teol. dr, stiftsteolog i Linköping

Redaktör för årsboken:

Stephan Borgehammar, professor i praktisk teologi vid Lunds universitet

Redaktion:

Gabriel Bar-Sawme, Stephan Borgehammar, Erik Claeson, Ninna Edgardh, Anna J. Evertsson, Sune Fahlgren, Mattias Lundberg, Jonas Lundblad, Mikael Löwegren och Stina Fallberg Sundmark.

Årets årsbok ges ut med ekonomiskt stöd från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse) och Segelbergska stiftelsen för liturgivetenskaplig forskning.

Publicerad: 2019-02-15

Recensioner

  • Recensioner

    Lovisa Brännstedt, Anna J Evertsson, Katarina Hallqvist, Sven-Åke Selander, Torbjörn Toll, Anna Torbrand, Stephan Borgehammar, Frida Mannerfelt, Hans Bernskiöld, Jonas Lundblad, Per Olof Nisser, Eva Haettner Aurelius, Anders Jarlert, Mattias Lundberg, Karin Oljelund, Sune Fahlgren, Ragnar Håkanson, Stina Fallberg Sundmark
    207-282

Böcker att notera