Recensioner

Författare

 • Lovisa Brännstedt
 • Anna J Evertsson
 • Katarina Hallqvist
 • Sven-Åke Selander
 • Torbjörn Toll
 • Anna Torbrand
 • Stephan Borgehammar
 • Frida Mannerfelt
 • Hans Bernskiöld
 • Jonas Lundblad
 • Per Olof Nisser
 • Eva Haettner Aurelius
 • Anders Jarlert
 • Mattias Lundberg
 • Karin Oljelund
 • Sune Fahlgren
 • Ragnar Håkanson
 • Stina Fallberg Sundmark

Abstract

Recenserade böcker:

Peter Balslev-Clausen & Hans Raun Iversen (red.), Salmesang. Grundbog i hymnologi, København: Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2014. 408 s.

Olof Brandt, Korset och kapitälet. De fornkristna kyrkorna och monumentaliteten, Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag, 2017. 144 s.

Katie Ann-Marie Bugyis, A. B. Kraebel & Margot E. Fassler (red.), Medieval Cantors and their Craft. Music, Liturgy and the Shaping of History, 800–1500, Writing History in the Middle Ages, vol. 3. Woodbridge: Boydell & Brewer/York Medieval Press, 2017. xvii + 370 s.

Petrus Canisius, Katolikernas lilla katekes. Svensk översättning 1579. Latinska utgåvan: Institutiones Christianæ. Pietatis sive Parvus Catechismus Catholicorum från 1558, Red. Johnny Hagberg. Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 89. Skara: Skara stiftshistoriska sällskap, 2017. 208 s.

Erik Eckerdal, Apostolic Succession in the Porvoo Common Statement. Unity through a deeper sense of apostolicity, Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2017. 512 s.

Jan Eckerdal, Kyrka i mission. Att gestalta kristen tro i en efterkristen tid, Stockholm: Verbum, 2017. 175 s.

Helen Gittos & Sarah Hamilton (red.), Understanding Medieval Liturgy. Essays in Interpretation, Farnham & Burlington, VT: Ashgate, 2016. 332 s.

Handbok för predikanter, Homiletiskt direktorium [utgivet 2015 av] Kongregationen för gudstjänstlivet och sakramentsförvaltningen, Stockholm: Veritas förlag, 2018. 142 s.

Hans-Otto Korth, Lass uns leuchten des Lebens Wort. Die Lieder Martin Luthers, Halle: Verlag der Franckeschen Stiftungen; Beeskow: ortus musikverlag, 2017. 353 s.

Jørgen Kjærgaard & Ove Paulsen (red.), Luthers salmer på dansk. Tekst, melodi, liturgi og teologi, Fredriksberg: Eksistensen, 2017. 451 s

Mark C. Mattes, Martin Luther’s Theology of Beauty. A Reappraisal, Grand Rapids: Baker Academic, 2017. 226 s.

Rrkki Mörck, ”Guds speleman”, ”Vår Herres kantor”. Albert Runbäck 1894–1974, Distribution: Arkens bokhandel, Lund, 2017. 305 s.

Per Olof Nisser, Inger Selander & Hans Bernskiöld (red.), Psalmernas väg. Kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken Band 2: Psalmerna 205–420 av den ekumeniska psalmboksdelen, Visby: Wessmans musikförlag AB, 2017. 652 s.

Leif Nordenstorm & Tiit Pädam (red.), Och hela folket sade Amen
Perspektiv på gudstjänst och kyrka. Festskrift till ärkebiskop emeritus Gunnar Weman, Skellefteå: Artos, 2017. 388 s.

Christer Pahlmblad (utg.), Breviarium Scarense (1498). I. Faksimil efter exemplaret i Uppsala universitetsbibliotek. II. Introduktion. Register, Acta Bibliothecae Scarensis, 14. Skaras stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 64, 83. Skara: Stiftelsen Skaramissalet, 2011, 2016. [1044], 296 s.

Peter Peitsalo, Sverker Jullander & Markus Kuikka (red.)
Liturgical Organ Music in the Long Nineteenth Century. Preconditions, Repertoires and Border-Crossings, DocMus Research Publications, 10. Helsingfors: Sibelius Academy, 2017. 328 s.

Sång i Guds värld. Tillägg till Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Antaget av kyrkomötet i november 2015, Helsingfors: Fontana Media, 2015.

Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Antagen av kyrkomötet i februari 1986. Nyutgåva sammanbunden med tillägget Säng i Guds värld, Helsingfors: Fontana Media, 2016.

Virsikirjan Lisävihko. Hyväksytty kirkolliskokouksessa 4. marraskuuta 2015, Helsinki: Kirjapaja, 2015.

100 salmer. Et salmebogstillæg, Fredriksberg: Eksistensen, 2017.

Kirkesangbogen, København: Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2017.

Margareta Ridderstedt, Vackert och värdigt. Liturgiska textilier från svenska ateljéer, 1880–1930, Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2017. 378 s.

Marie Rosenius (red.), Det kyrkliga språket i teori och praxis, Studia Theologica Practica Umensia, 1. Umeå: Umeå Universitet, 2017. 150 s.

Den Norske Kirkes salmedatabase. Den norska kyrkan i samarbete med Eide forlag, Vigmostad & Bjørke AS. Tillgänglig: http://www.gudstjeneste.no

Den danske salmedatabasen. Psalmnätverket Syng Nyt. Tillgänglig: http://www.salmedatabasen.dk

Canterbury Dictionary of Hymnology Canterbury Press. Tillgänglig: www.hymnology.co.uk

Terese Zachrisson, Mellan fromhet och vidskepelse. Materialitet och religiositet i det efterreformatoriska Sverige, Göteborg: Institutionen för historiska studier, 2017. xiii + 395 s.

Downloads

Publicerad

2019-02-15