Vol 80 (2005): Gudstjänstfolket Församlingssyn och liturgi

					Visa Vol 80 (2005): Gudstjänstfolket Församlingssyn och liturgi
Gudstjänstfolket-vad är det?

En blick på annonserna i dagstidningarna om gudstjänster i olika kyrkor och samfund visar hur många teman som förekommer. Det ger anledning till många reflektioner. På vilket sätt är.gudstjänsten präglad av det trossamfund och den församling i vilken gudstjänsten genomförs? Vilka yttre och inre faktorer spelar en roll för att gudstjänsterna utformas olika?

Skiftande gudstjänstformer är något relativt nytt. Gudstjänsterna har till långt fram i tiden varit hårt reglerade i många kyrkor. På senare tid har nya traditioner växt fram. Variationerna har blivit allt fler. Människor involveras i gudstjänsterna på ett annat sätt än förr. Gudsfolket har också blivit ett gudstjänstfolk.

Om detta handlar denna årsbok. Författare med erfarenheter från olika kyrkor behandlar frågor om församlingssyn och liturgi som belyser bakgrunderna till framväxten av ett gudstjänstfolk.

Författarna:
Anders Björnberg, teol.dr. och kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm

Olopb Bexell, professor i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet

Rune Eldebo, docent vid Teologiska Högskolan i Stockholm och pastor i Svenska Missionskyrkan

Ragnar Holte, professor emeritus i etik vid Uppsala universitet, mångårig kännare av liturgiska spörsmål och gudstjänstlivets utformning

Bertil Nilsson, professor i kristendomens historia vid Göteborgs universitet

Anders Piltz, professor i latin vid Lunds universitet och präst i katolska kyrkan

Elisabeth Stengård, fil.dr. i konsthistoria och konstkritiker 

Johan Unger, docent och domprost i Växjö 

REDAKTÖR FÖR ÅRSBOKEN
Sven-Ake Selander, professor emeritus i kyrko- och samfundsvetenskap vid Lunds universitet

REDAKTÖR FÖR RECENSIONSAVDELNINGEN
Anna J Evertsson, teol.dr. i kyrkovetenskap, ordförande i Laurentius Petri Sällskapet och präst i Svenska kyrkan

REDAKTION

Folke Bohlin, Hedvig Brander-Jonsson, Anna J Evertsson, Ragnar Holte, Sven-Åke Selander 

Årsboken ges ut med ekonomiskt stöd från Vetenskapsrådet och från Thora Ohlssons Stiftelse 

Omslagsbild: Gudstjänstprocession i Höllvikens församling, Lunds stift 

Publicerad: 2015-04-13