Kulturpolitik, styrning och legitimitet i svenska regionala kulturplaner

Författare

  • Roger Blomgren
  • Jenny Johannisson

Referenser

Anderson, Benedict 1991: Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.

Aronsson, Peter 1997: Local Politics: The Invisible Political Culture. I: Sørensen, Øystein & Stråth, Bo (eds.), The Cultural Construction of Norden. Oslo: Scandinavian Univ. Press, 172-205.

Barbieri, Nicolás 2012: Why Does Cultural Policy Change? Policy Discourse and Policy Subsystem: A Case of the Evolution of Cultural Policy in Catalonia. International Journal of Cultural Policy, 18 (1), 13-30.

Belfiore, Eleonora & Bennett, Oliver 2010: ”Beyond the Tookit Approach”: Arts Impact Evaluation Research and Realities of Cultural Policy-Making. Journal of Cultural Research, 14 (2), p.121-142.

Blomgren, Roger 2007: Den onda, den goda och den nyttiga – Kulturindustrin, filmen och regionerna. Högskolan Väst. (Forskningsrapport 2007:02).

Blomgren, Roger & Johannisson, Jenny 2013: Att styra genom samverkan: Genomförandet av kultursamverkansmodellen i Jämtland och Kronoberg. Stockholm: Myndigheten för kulturanalys.

Blomgren, Roger & Johannisson, Jenny 2014: ”Varför regional kulturpolitik? Legitimeringsberättelser i svenska regioner.” Sociologi i Dag, 1/2014. Oslo: Novus forlag, 39- 65.

Engelstad, Fredrik 2010: Maktens uttrykk. Oslo: Universitetsforlag.

Hundstad, Dag 2012: Historikeren som regionbygger? – et fagkritisk perspektiv på fire landsdelshistoriske verk. Historisk tidsskrift, 1, 37-63.

Johannisson, Jenny 2010: Förändringar i kulturpolitikens geografi. Stockholm: Statens kulturråd. (Kulturpolitisk forskning, 1).

Johannisson, Jenny 2012: ”Att planera kultur: Konst, tillgänglighet och regionutveckling i 16 kulturplaner”. I Harding, Tobias & Nathanson, Calle (red.), Under konstruktion: Effekter av kultursamverkansmodellen 2010-2012. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 65-75.

Keating, Michael 2002: Territorial Politics and New Regionalism”. I Heywood et al. (eds.), Developments in West European Politics. London: Palgrave.

Landry, Charles 2000: The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators. London: Earthscan.

Kulturplan för Jämtlands län 2010-2014.

Mangset, Per, et al. 2008: ”Nordic Cultural Policy” International Journal of Cultural Policy, 14 (1), 1-8.

Michnik, Katarina 2010: Lokal kulturutvikling i nordisk perspektiv: Nordisk utredning. Borås: Högskolan i Borås, på uppdrag av Norsk Kulturforum, med stöd av Nordisk Kulturfond.

McGuigan, Jim 2004: Rethinking Cultural Policy. London: Open University Press.

Montin, Stig, et. al. 2011: Governance: Att styra med insikt snarare än avsikt. Pilotprojekt 2010-2011. Mistra-Urban Future. Chalmers tekniska högskola.

Norrbottens läns landsting 2010: Kulturplan 2011-2013 Norrbotten.

SFS 2010:2012. Förordning om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Skot-Hanson, Dorte 1999: ”Kultur til tiden – strategier i den lokale kulturpolitik: Med Holsterbro som eksempel”. Nordisk kulturpolitisk tidskrift. 6 (2), 29-51.

SOU 2009:16. Betänkande av Kulturutredningen.

Statens kulturråd 2010: Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet. Stockholm: Statens kulturråd (dnr: KUR 2010/3140).

Statens kulturråd 2012: Beslut avseende fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen, Jämtland. Dnr: KUR 2011/5808.

Østerud, Øyvind 1997: Vad är nationalism? Stockholm: Universitetsforlaget.

Downloads