Att förebygga hot och våld i statliga myndigheter - en jämförelse mellan två perspektiv på säkerhetsarbete

Författare

  • Sofia Wikman
  • Ulrika Rickfors

Abstract

En utgångspunkt i arbetsmiljölagen är att kartlägga de risker som finns i verksamheten. För att undersöka om det finns en diskrepans mellan vad lagen stadgar gällande arbetstagares rätt till deltagande i säkerhetsarbetet, och i vilken utsträckning det sker i praktiken, har vi intervjuat tio huvudskyddombud på statliga myndigheter med krävande klientkontakter. I studien används två perspektiv på säkerhet som vi hämtat från säkerhetsforskning, stabil och habil.

Perspektiven används för att analysera hur arbetsmiljölagen implementeras i statliga myndigheters arbete med att göra riskbedömningar för att förebygga våld och hot. Huvudskyddsombuden efterfrågar mer habilitet och ett större inflytande i säkerhetsarbetet. Varför arbetstagarperspektivet inte integreras i den utsträckning som lagen gör gällande förklaras med att betoningen av den stabila, formella sidan av arbetsmiljöarbete sker på bekostnad av en utveckling i form av arbetstagarmedverkan.

Att arbetstagares möjligheter till input i säkerhetsarbetet saknas i praktiken innebär att säkerhetsarbetet därmed inte alltid motsvarar arbetsmiljölagens syfte.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2018-01-29