Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
  • Bidraget har aldrig publicerats tidigare. Det är inte heller under övervägande hos en annan tidskrift (om så är fallet förklaras det i Kommentarer till redaktören).
  • URL:er har angivits för de referenser där det är möjligt.
  • Texten är satt med enkelt radavstånd, använder 12 punkters typsnittsstorlek, kursiverad text istället för understruken (utom när det gäller URL:er). Alla illustrationer, figurer och tabeller är också inbäddade i texten och inte förlagda till slutet.
  • Texten följer de stilmässiga och bibliografiska regler som beskrivs i Riktlinjer för författare.
  • Författare till dokumentet rensar texten från sina namn och använder "Författaren" och år i referenslistor och fotnoter istället för författarens namn, artikeltitel, etc.
  • För Microsoft Office-dokument ska element som identifierar författaren också tas bort från filens metadata (se under Arkiv i Word) genom att klicka på följande, med start i Arkiv i huvudmenyn på Microsoft-programmet: Arkiv (eller Microsoft Office-knappen) > Info > Felsök > Kontrollera dokument > Ta bort dold och personlig information > Spara.
  • För PDF:er ska författarnamn också tas bort från PDF-metadatan, exempelvis via Egenskaper under Arkiv i Adobe Acrobats huvudmeny.

Riktlinjer för författare

Se separat dokument för instruktioner.

Integritetspolicy

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.