Om at etablere og bryde kønnets grænser i akademia

Författare

  • Bente Rosenbeck

Nyckelord:

historia, genus, kön, Danmark, vetenskapshistoria, akademi

Referenser

Alenius, Marianne, Damsholt Nanna, Rosenbeck, Bente (red.) 1994: Clios døtre gennem hundrede år. I anledning af historikeren Anna Hudes disputats 1893. København: Museum Tusculanums Forlag.

Carls Lina 2004: Våp eller nucka? Kvinnors högra studier och genusdiskursen 1930-1970. Malmö: Nordic Academic Press.

Hvidt, Kristian 2011: Forsker, Furie, Frontkæmper. En bog om Lis Jacobsen. København: Gyldendal. Jacobsen, Lis (red.) 1925: Kvindelige Akademikere 1875-1925. København: Gyldendal.

Larsen, Pelle Oliver 2013: ”Universitetets køn. Kønsnormer og kvinders karrieremuligheder ved Københavns Universitets filosofiske fakultet, 1875-1925”. I Historisk Tidsskrift 112.

Lehmann, Edvard 1914: Fremtidens Kvindesag. København: V. Pios Boghandel.

Lehmann, Edvard 1915: Brytningstiden. Bidrag til Overgangsalderens psykologi. Kristiania: Steen’ske Bogtrykkeri og Forlag.

Lehmann, Edvard 1919-1920: ”Kvindens århundrede I-V”. I Gads Danske Magasin, Maj-Juni 1919, September 1919, Oktober 1919, November 1919 og Januar 1920.

Lehmann, Edvard 1920:Brytningstiden. Bidrag till Övergångsårens psykologi. Andra Upplagan med ett tillägg: Flickornas Brytningsperiod och skolarbetet av Elis Essen-Möller. Professor i gynækologi vid Lunds universitet. Stockholm: Albert Bonniers Förlag.

Lehmann, Edvard 1920a: Kvinnor. Stockholm: Albert Bonniers Förlag.

Lundgreen, Lena, Myrstener, Mats, Wallin, Kerstin E. 2015: Böcker, bibliotek, bildning. Valfrid Palmgren Munch-Petersens liv og verk. Stockholm: Monografier udgivna af Stockholms Stad 254.

Nicklasson, Stine 1997: Kvinnors väg till fullvärdigt medborgerskab. Pionjärer för moderat politik. Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Munch-Petersen, Valfrid Palmgren (1923): ”Kvinden som Akademiker”. I Kvinden og samfundet 5, 19

Pedersen Inge Lise 2001: Munch-Petersen, Valfrid Palmgren. I Dansk Kvindebiografisk Leksikon. København

Rosenbeck, Bente 2014: Har videnskaben køn? Kvinder i forskning. København: Museum Tusculanums Forlag.

Rosenbeck, Bente 2014a: ”Meritokratiet er en myte”. BioZoom, no 4, 2014. http://www.biokemi.org/biozoom/issues/536/articles/2468

Rönnholm Tord 1999: Kunskapens kvinnor. Sekelskiftets studentskor i mötet med den manliga universitetsvärlden. Umeå: Umeå Universitet.

Ståhle, Bertel 1996: Universiteten och forskarna – från stagnation till förnyelse. Universitetsforskare, forskarutbildning och forskarrekrytering i Norden. København: Nordisk Ministerråd.

Winkvist Hanna Markusson 2003: Som isolerade öar. De lagerkransade kvinnorna och akademin under 1900-talets första hälft. Steghag: Brutus Östlings Bokförlag Symposium, 2003.

Downloads

Nummer

Sektion

Artiklar