Perspektivlaboratorier

- perspektivmedvetenhet som förändringsstrategi

Författare

  • Pia Andersson Göteborgs universitet, Instutionen för sociologi och arbetsvetenskap
  • Gunnar Gillberg Göteborgs universitet, Instutionen för sociologi och arbetsvetenskap
  • Hans Lindgren Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
  • Lotta Dellve Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Abstract

Föreliggande artikeln är en analys av ett förändringsarbete som genomfört vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Till grund för detta förändringsarbete ligger en arbetsmodell som kallas Perspektivlaboratorier. I artiken synliggörs modellens komponenter samt de teoretiska perspektiv som ligger till grund för förändringsarbetet. Analysen av detta förändringsarbete kan förstås som en interaktiv interventionsstudie. Detta innebär ett dubbelt uppdrag, där både en intervention och en utvärdering ingår. Perspektivlaboratorier kan närmast beskrivas som dialogbaserad, strukturerad modell i syfte att öka perspektivmedvetenheten hos deltagarna. För sjukvårdens del har modellen ibland annat använts för att skapa en professionsövergripande förståelse och däremd förbäöttra den psykosociala arbetsmiljön. Resultatet visar att sjukvården är en organisation där en strukturerande modell för dialog och ökad perspektivmedvetenhet med säkerhet skulle bidra till att förbättra både kärnverksamheten och den allmänna arbetsmiljön. En rad svårigheter kan dock noteras vid implementera av förändringskonceptet. Dessa svårigheter är bland annat knutna till de djupt rotade professionlogiker som styr arbetet. Avslutningsvis anges tre möjliga utvecklingsvägar för sjukvårdsorganisationen i relation till den aktuella modellen för förändringsarbete . En är att organisationen styr hårdare och argumenterar kraftfullare för att arbeta med dialogen mellan professionerna och därmed  införliva modellen i verksamheten. Den andra är att anpassa modellen så att den inte är så skild från det ordniarie verksamhet. Den tredje vägen är att inte välja att adressera frågan om skilda logiker och därmed överge tanken på en professionövergripande perspektivmedvetenhet.  

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2021-05-04