Hur studenter beskriver sina bästa och sämsta lärare

Authors

  • Josefin Starkhammar

Keywords:

Lärarrollen, könsstereotyper, genusaspekter av lärarrollen

Abstract

En tidigare studie har visat att psykologistudenter vid ett universitet i USA beskriver sina lärare med könsstereotypa termer. Uppskattade lärare av kvinnligt kön beskrevs oftare med termer som ”omhändertagande” och ”personlig” medan uppskattade lärare av manligt kön beskrevs som ”kunniga” och ”erfarna”. Följande rapport presenterar resultaten från en pilotstudie av hur doktorander och postdoktorer vid en institution på LTH samt studenter på kurser vid denna institution från F-, E- och Nanoprogrammet beskriver sina bästa lärare av respektive kön som de haft på universitetsnivå. Även beskrivningar av den lärare som de klassat som den sämsta ingår i studien. Resultaten visar att även studenter på LTH till viss del uttrycker sig olika i sina beskrivningar av lärarna, beroende på om de beskriver en kvinna eller man, men sannolikt inte i lika hög grad som rapporterats i studien från USA. Man ser även en tendens till att de kvinnliga studenterna på LTH väljer andra beskrivande ord än vad de manliga gör. Resultaten motiverar en fullskalig studie i enlighet med den i rapporten föreslagna metoden.

Published

2014-03-14