Vol 50 (1975): Svenskt Gudstjänstliv Årgång 49/50 1974-1975

					Visa Vol 50 (1975): Svenskt Gudstjänstliv Årgång 49/50 1974-1975

I och med denna dubbelvolym fullbordar Svenskt Gudstjänstliv sin femtionde årgång. Årsbokens förutvarande redaktör, kontraktsprosten TD Pehr Edwall, Kalmar, tecknar publikationens historia med tyngdpunkten förlagd till grundarens, Arthur Adells, mångåriga redaktionsarbete. Personliga minnen från samarbetet med Adell återger musikdirektör Inga Bernander, Väröbacka. 

De övriga fem huvudartiklarna i denna årgång är alla ägnade att väcka debatt inom olika delområden av det svenska gudstjänstlivet. Förutvarande direktorn för Sigtunastiftelsen Olov Hartman anlägger nya synpunkter på predikan i en artikel, som tidigare varit publicerad i den danska samlingsvolymen "Gudstjensten til debat" (Köbenhavn 1975). SVen Kjöllerström, professor emeritus i praktisk teologi vid Lunds universitet, skildrar ett på privat initiativ utgivet "högkyrkligt" tillägg till den s.k. gleerupska missalet, dess förhistoria och dess betydelse för den senare utvecklingen. 

T.f. professorn i musikvetenskap vid Göteborgs universitet Jan Ling ser som musiksociolog på kyrkomusikens historia och professorn i kördirigering vid Köpenhamns konservatorium Dan-Olof Stenlund ger sin syn på den kyrkliga körsången - båda författarna väntar sig genmälen! 

Ett brännbart ämne behandlar också f. domkyrkoorganisten i Uppsala, Henry Weman, i sin historik över KSV:s orgelråd. Det gäller ju frågor av musikstilistiskt som ekonomiskt stor tyngd. 

Årsbokens egen klena ekonomi är orsaken till att Gleerups bokförlag, numera Liber Läromedel, inte länger anser sig kunna stå kvar som årsbokens förlag. Därmed upphör ett femtioårigt samarbete, som redaktionen från sin sida vill hjärtligt tacka för. 

Redaktionen tackar också alla bidragsgivare till denna jubileumsårgång och välkomnar samtidigt skriftliga formuleringar av de läsarreaktioner man har anledning att förvänta. Det är visserligen i skrivande stund oklart hur förlagsfrågan för kommande årgångar skall lösas. Men redaktionen är dock övertygad om att årsboken skall leva vidare - helt enkelt därför att den behövs! 

Folke Bohlin 

Publicerad: 2015-04-26