Vol 79 (2004): Laurentius Petri och svenskt gudstjänstliv

					Visa Vol 79 (2004): Laurentius Petri och svenskt gudstjänstliv

Varför en årsbok om Laurentius Petri?

Vi lever just nu i en tid dä många olika inslag i det svenska kyrkolivet befinner sig under omvärdering. Man diskuterar gudstjänstlivets utform­ning och det liturgiska språkets roll. Frågan om vilken roll psalm och sång skall ha i en modern kyrka står under debatt. Vad är en församling och vilken utformning och vilket innehåll skall församlingslivet ha?

Laurentius Petri är den person som verkade längst under det turbulenta reformationstidevarvet. Han påverkade det mesta av det som skedde genom att föra en diplomatiskt skicklig kyrkopolitik med utgångspunkt i en egen genomtänkt syn pa det reformatoriska skeendet. Han kom att påverka den kyrkorättsliga utvecklingen, synen på gudstjänst och böneliv, och tolkade församlingens roll och funktion i ett reformatoriskt per­spektiv, teologiskt och organisatoriskt.

Om detta handlar Årsboken för Svenskt Gudstjänstliv 2004.

FÖRFATTARNA:

Ragnar Holte, professor emeritus i etik vid Uppsala universitet, mångårig kännare av liturgiska spörsmål och gudstjänstlivets utformning

Birgit Stolt, professor emeritus i tyska vid Stockholms universitet, heders­ doktor vid Teologiska fakulteten, Lunds universitet

Folke Bohlin, professor emeritus i musikvetenskap vid Lunds universitet

Sven-Erik Brodd, professor i kyrkovetenskap, Uppsala universitet

Christer Pahlmblad, teol. dr. och forskarassistent i kyrkovetenskap vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

REDAKTÖR FÖR ÅRSBOKEN

Sven-Ake Selander, professor emeritus i kyrko- och samfundsvetenskap vid Lunds universitet

REDAKTÖR FÖR RECENSIONSAVDELNINGEN

Anna J Evertsson, teol.dr. i kyrkovetenskap vid Lunds universitet, ordfö­rande i Laurentius Petri Sällskapet, präst i Svenska kyrkan

REDAKTION

Folke Bohlin, Hedvig Brander Jonsson, Anna J Evertsson, Ragnar Holte, Sven-Ake Selander 

Publicerad: 2015-04-14

Recensioner

  • Recensioner

    Jan-Olof Aggedal, Anna Maria Böckerman-Peitsalo, Anna J Evertsson, Stina Fallberg Sundmark, Karl-Johan Hansson, Ragnar Holte, Inger Selander, Sven-Åke Selander, Johan-Magnus Sjöberg, Lena Sjöstrand, Elisabet Wentz-Janacek

Verksamhetsberättelse

Omslagets baksida