Kvinnan som mål eller medel?

  • Anna Svantesson Human Rights Studies, Lund University

Abstract

År 2000 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Som en följd av det har svenska Försvarsmakten publicerat en handbok för integrering av ett genderperspektiv, både i verksamheten och i internationella operationer. Handboken utgör undersökningens primärmaterial och beskriver att integreringen av ett genderperspektiv både är ett medel och ett mål. Syftet är att undersöka i vilken proportion handboken uttrycker denna dubbla målsättning, samt vilka effekter detta kan ge. I denna artikel argumenterar jag för att kvinnors roll som medel prioriteras framför jämställdhetsintegrering som mål, samt resonerar kring vad detta innebär för reproduktionen av kvinnors roller och egenvärde. Det teoretiska ramverket består av Raewyn Connells teori om genusordningen och Cynthia Enloes analys av de patriarkala dimensionerna i globalisering och militarisering. Sekundärmaterialet består bland annat av en föreläsning med en representant från Försvarsmakten och metoden utgörs av Carol Bacchis kritiska diskursanalys som kallas ”What’s the Problem Represented to be?”-approach (WPR). Metoden tillgodoser en uppsättning frågor som utgör analytiska verktyg för att undersöka policydokument.

Published
2018-02-23