Risker och säkerhetsarbete i byggbranschen En kunskapsöversikt baserad på internationell forskning

  • Leif Berglund
  • Jan Johansson
  • Maria Johansson
  • Magnus Nygren
  • Kjell Rask
  • Björn Samuelson
  • Magnus Stenberg

Abstract

Byggbranschen har under det senaste decenniet uppvisat en positiv trend då det
gäller arbetsolycksfall. Samtidigt måste vi konstatera att många fortfarande skadas i sitt arbete. Vid en jämförelse med andra industriverksamheter ligger branschen högt i skadestatistiken. Det finns olika uppfattningar om orsakerna till bristerna, vilket hindrat genomförandet av ett effektivt gemensamt åtgärdsprogram.

Syftet med kunskapssammanställningen är att redovisa internationell forskning
som belyser områdena riskfaktorer och riskprevention i byggbranschen samt peka på områden där det finns kunskapsbrister. Studien baseras på 401 artiklar som i huvudsak är hämtade från byggindustrin i Europa, Kanada, USA Australien och Japan.
Man kan göra några övergripande reflektioner utifrån vår kunskapsinventering.
• Resultaten är inte så kontextberoende. Det finns vissa kulturella skillnader
men i stort sett presenteras liknande resultat oavsett land.
• Det finns ingen universallösning färdig att implementera. Mycket som görs är
bra och man måste fortsätta med det arbetet. Det som framträder är frågans
komplexitet och behovet av integrerade lösningar.
• Tekniken utvecklas och med den kommer både nya möjligheter och nya
problem att förhålla sig till.
• Det mesta av forskningen är kvantitativt inriktad vilket inte är så konstigt då
utvärderingen oftast uttrycks i olika typer av olycksfallsfrekvenser.
• Branschen är dålig på att utnyttja forskning, det mesta verkar vara initierat
av forskare eller myndigheter. En förklaring kan vara att vi enbart sökt i
högkvalitativa vetenskapliga tidskrifter och att mer tillämpad forskning inte
publiceras där.
En intressant fråga är vilka fält som är lite beforskade eller där forskning saknas helt.
• Det råder stor brist på svensk forskning om risk och säkerhet i byggbranschen.
• Det saknas forskning med ett genusperspektiv, de studier som finns skiljer
på kvinnor och män men är överlag av bristande kvalitet. Det grundläggande
problemet är kanske inte bristen på forskning utan snarare bristen på kvinnor i
branschen.
• Det saknas forskning om lönedumpning med hjälp av svart och grå arbetskraft
och hur det påverkar säkerheten och arbetsmiljön.
• Det saknas forskning om olycksfall i byggbranschen utgående från ett mer
sociologiskt perspektiv.
• Det saknas tillämpad forskning om integrerade system som inkluderar
underentreprenörer.
• Det finns ett behov av mer forskning om byggherrens och projektörernas roll i
arbetsmiljöarbetet.
• Det saknas tillämpad forskning om god praxis i arbetsmiljöarbetet.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-01-29