Företagare i sitt yrke – I spänningsfältet mellan olika identiteter

Författare

  • Maria Gustavsson
  • Dan Rönnqvist

Abstract

Kapitlet handlar om hur och under vilka villkor arbetstagare blir företagare. Syftet är att diskutera företagares lär- och arbetsvillkor i olika företagsverksamheter samt hur de successivt lär sig bli företagare. Det empiriska material som bildar underlag för diskussionen är en studie av kvinnors och mäns företagande och lärande som genomfördes under perioden 2002–2003. Den slutsats som dras i studien är att företagarnas yrkesidentitet är starkare än deras företagaridentitet. Oavsett bransch hade de flesta av företagarna redan en yrkesidentitet innan de valde att bli egna företagare.  Denna yrkesidentitet försöker de förstärka och därmed blir deras yrkeskompetens den mest centrala förutsättningen för att etablera, driva och utveckla ett eget företag. Samtidigt tycks processen att gå från arbetstagare till egenföretagare inte ske med ”språng”, utan flera av de kvinnliga och manliga företagare vi studerat, såväl nyetablerade som erfarna, kombinerar sitt företagande med en hel- eller deltidsanställning hos annan arbetsgivare. Denna lär- och utvecklingsprocess kan istället förstås som en successiv "anpassningsprocess” som i stor utsträckning kopplar till formandet av den egna yrkesidentiteten och som utvecklas ytterligare genom yrkesutövandet i den egna företagsverksamheten.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads