Forskare som startar eget för att kommersialisera egen idé

Författare

  • Kerstin Nilsson

Abstract

De företag och företagare som beskrivs i detta kapitel är alla exempel på anställda som startar eget men de skiljer sig ändå avsevärt från merparten av det som behandlas i övriga kapitel och i inledningen. De har två gemensamma drag som skiljer dem från andra – en mycket hög utbildning och inga problem att finna en försörjning.

Samhällets önskan är att i ökad utsträckning ta vara på och kommersialisera forskningsresultat från universitet och högskolor. Centralt för framgången i en ökad kommersialisering av forskningsidéer är forskares intresse av att överhuvudtaget medverka i en sådan utveckling. Fokus i denna studie har lagts på den mest direkta formen av teknologiöverföring från universitet till näringsliv, nämligen när forskare själva startar egna företag för kommersialisering. I studien redovisas sju forskarföretagares identitetsarbete och erfarenheter vid resan från en anställning inom akademin till att kommersialisera sin idé i det egna företaget.

Både akademin och företagandet attraherar forskarföretagarna. Vid granskning utifrån grad av frivillighet i företagarrollen återfinner vi bisyssloföretagare, ofrivilliga liksom frivilliga företagare och frivilliga forskares identitetsarbeten. Studien synliggör avsaknaden av stödjande strukturer såväl inom akademin som i övriga samhället för den här formen av företagande men också forskarnas fortsatta bidrag till akademins utveckling. Kvinnor med spetskompetens upplever att de såväl inom akademin som i företagandet har haft en jämställd situation med sina manliga kollegor. Något förvånande är att klimatet ute på institutionerna i strid mot statsmaktens intentioner under senare år synes ha försämrats när det gäller kommersialisering av forskningsidéer genom forskarföretagande.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads