Recensioner

 • Thomas Arentzen CTR
 • Stephan Borgehammar
 • Erik Claeson
 • Anna Davidsson Bremborg
 • Ninna Edgardh
 • Maja Ekström
 • Anna J. Evertsson
 • Sune Fahlgren
 • Anders Jarlert
 • Valborg Lindegärde
 • Mattias Lundberg
 • Jonas Lundblad
 • Martin Modéus
 • Inka Moilanen
 • Fredrik Norberg
 • Leif Norrgård
 • Hanne Sanders
 • Jan Schumacher
 • Sven-Åke Selander
 • Hanna Stenström
 • Birgit Stolt
 • Gunnar Weman

Abstract

Recenserade böcker: 

Jan-Olof Aggedal (red.), Britt G. Hallqvist. Diktare och teolog. Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift. Årsbok 2014. Lund: Arcus förlag, 2014

Jonathan Arnold, Sacred Music in Secular Society. 
Farnham: Ashgate, 2014

Carl Axel Aurelius, På helig mark. Pilgrimen i historia och nutid. Skellefteå: Artos, 2014

Torbjörn Axner, Ordo Missae. Missalen och missaletillägg i Svenska kyrkan 1942–1967. Bibliotheca Theologiae Practicae 93. Diss. Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2014

Efraim Syriern, Hymnerna om tron
. Övers. & inledn. av Sten Hidal. Skellefteå: Artos, 2014

Magnus Evertsson, Liknelser och läsningar. Reception av liknelseberättelser ur Lukasevangeliet, kapitel 10–15, i predikoutkast för Svenska kyrkan 1985–2013. Skellefteå: Artos, 2014

David Gudmundsson, Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611–1721. Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis 56. Malmö: Universus Academic Press, 2014

Markus Hagberg (red.), Gudstjänsten. Platsen för växt och fördjupning. Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelses årsbok 2013. Skellefteå: Artos, 2014

[Erland Hofsten], Med fjädern från en kerubs vinge. Studenten Erland Hofstens passionsepos ”Ett Rimm” (1677). Textutgåva med inledning och förklaringar av Lars Burman. Acta academiæ regiæ scientiarum upsaliensis. Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala Handlingar 25. Uppsala 2014

Petra Hörner (utg.), Geistliche Texte des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Editionen und Untersuchungen. Berlin: WEIDLER Buchverlag, 2014

Monique Ingalls, Carolyn Landau & Thomas Wagner (red.), Christian Congregational Music. Performance, Identity and Experience. Farnham, Surrey: Ashgate, 2013

Mattias Karlsson, Konstruktionen av det heliga. Altarna i det medeltida Lunds stift. Skånsk senmedeltid och renässans 23. Diss. Lund: Vetenskapssocieteten, 2015

Johanna Svensson, Latin Letters from Clergymen in the Province of Scania (Eastern Denmark – Southern Sweden) in the Seventeenth Century. A Critical Edition with Introduction, Translation and Commentaries. Studia Graeca et Latina Lundensia 19. Diss. Lund: Lunds universitet & Skellefteå: Artos, 2015

Élisabeth-Paule Labat, The Song that I am. On the mystery of music. Translated by Erik Varden. Collegeville, MN: Cistercian Publications, 2014

Siv Lundström, ”Till gruvhålet som suger och skrämmer”. En studie i Nils Bolanders predikan under åren 1940–1950. Åbo: Åbo Akademi, 2014

Olle Madeland, Peter Lorenz Sellergren. En småländsk väckelsepräst. Växjö stiftshistoriska sällskap. Skrifter 21. Skellefteå: Artos, 2014

Thom Mertens, Maria Sherwood-Smith,
 Michael Mecklenburg & Hans-Jochen Schiewer (red.), The Last Judgement in Medieval Preaching
. Sermo: Studies on Patristic, Medieval, and Reformation Sermons and Preaching 3. Turnhout: Brepols, 2013

Martin Modéus, Gudstjänstens kärnvärden. Om relationer, värden och form i gudstjänsten. Stockholm: Verbum, 2013

Nytt norsk salmeleksikon, bind I–III
. Projektledare Stig Wernø Holter. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag / Akademika forlag, 2011–2013

Christer Pahlmblad, Mässa för enhetens skull. Kommentar och förslag till en reviderad mässordning för Svenska kyrkan. Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2014

Psalmernas väg. Kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken. Band 1. Psalmerna 1–204 av den ekumeniska psalmboken.
 Visby: Wessmans Musikförlag, 2014

Christina Sandquist Öberg (red.), Biblia pauperum. De fattigas bibel. En rik inspirationskälla för senmedeltiden. Ny edition med faksimil av blocktryck från 1400-talets mitt. Med svensk översättning och kommentarer av Christina Sandquist Öberg. Appendix av Pia Bengtsson Melin. Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akadmien, 2013

Thomas A. Seidel & Christopher Spehr (red.), Das evangelische Pfarrhaus. Mythos und Wirklichkeit. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2014

Bengt Stolt, Mittelalterliches Theater und gotländische Kirchenkunst. Studium litterarum. Studien und Texte zur deutschen Literaturgeschichte 22. Berlin: WEIDLER Buchverlag 2014

Stina Fallberg Sundmark, Teologi för praktiskt bruk. Frälsningshistoriska perspektiv på Summula av Laurentius av Vaksala. Bibliotheca theologiae practicae 95. Artos & Norma bokförlag, 2014

Jakob Tronêt, Förverkligad katolicitet. Max Thurians syn på vägar till kyrkans enhet. Bibliotheca Theologiae Practicae 94. Diss. Skellefteå: Artos & Norma, 2014

Elise Kimerling Wirtschafter, Religion and Enlightenment in Catherinian Russia. The Teachings of Metropolitan Platon. DeKalb, Ill.: Northern Illinois University Press, 2013

 

Publicerad
2016-02-26